År: 2018
Status: Godkänd
Motionär: Svensk Ungdom i Åboland
Ämnesord: Invandringspolitik

Invandrare, asylsökande, flyktingar och papperslösa har inte mycket tillgång till utbildning eller information på svenska. Dessa personer får närmast information på finska och knappt alls på svenska. Nyanlända dvs i detta fall invandrare, asylsökande, flyktingar och papperslösa kan placeras mot sin egen vilja i kommuner som är tvåspråkiga, och i vissa av dessa kommuner är svenskan dominerande.

Enligt språklagen ska myndigheterna i sin verksamhet förvalta landets språkliga kulturarv och främja användningen av båda nationalspråken. För att en invandrare som flyttar till en tvåspråkig kommun ska kunna välja vilket språk han eller hon vill lära sig först, måste hen ges information om möjligheten att integreras på svenska, eftersom barnens skolgång och de vuxnas arbete och studier inleds redan vid denna tidpunkt. Som det ena av Finlands två nationalspråk har svenska språket en särställning, och t.ex. studie- och arbetsmöjligheter finns också på svenska. Följaktligen borde också nyanlända få lika möjligheter till att integreras och språkutbildas på svenska, speciellt i de kommuner som är tvåspråkiga och i kommuner där svenskan är det dominerande språket. Oavsett om det finns tillräckligt med nyanlända i en kommun med finska som första språk eller inte, borde dessa också garanteras en integrationsutbildning på svenska fast behovet inte möter standarden.

Därför vill Svensk Ungdom i Åboland:

– ATT Finland skall ge mer information om det svenska språket till nyanlända i Finland – ATT Finland skall ge ett större utbud på svensk språkundervisning till nyanlända i Finland

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären är lyfter upp ett viktigt ämne. För Svensk Ungdom är det en självklar sak att invandrare skall kunna integrera sig i det finska samhället även på svenska. Tyvärr är det så att allt flera nyanlända blir ”tvungna” att lära sig finska i stället för svenska, fastän de är bosatta i en svenskspråkig eller tvåspråkig kommun. Oftast har inte de nyanlända möjligheten att välja vilket språk de vill lära sig, utan blir placerade i den ena språkgruppen per automatik.

Från den senaste flyktingkrisen kan vi se detta i praktiken. En stor del av de asylsökande som flyttades till de österbottniska kommunerna som i majoritet är svenskspråkiga, blev tvungna att lära sig finska, fastän alla volontärer och grannar omkring boendet pratade svenska. Detta bidrog till problem vid den fortsatta integrationen och utvecklingen i deras nya hemkommuner. Migrationsverket förklarar de här händelserna med att man lättare kan fortsätta att flytta omkring i Finland ifall man först lär sig finska och sedan svenska.

Som motionären skriver står det i Finlands grundlag att allt service skall garanteras på både svenska och finska. Där ingår möjligheten att lära sig någondera av dessa språk, utan att myndigheter påtvingar endera alternativ. Vi borde tala mera om tvåspråkig integration, där svenska ska vara en naturlig möjlighet till de som vill integrera sig på det språket. Därför anser förbundsstyrelsen att Svensk Ungdom ska jobba för:

– ATT Finland ska ge mer information om det svenska språket till nyanlända i Finland

– ATT Finland ska ge ett större utbud av svensk språkundervisning till nyanlända i Finland

Utskottets förslag

Beslut: Enligt Förbundsstyrelsens förslag

Kongressens beslut

Kongressen besluter godkänna motionen enligt förbundsstyrelsens förslag:

– ATT Finland ska ge mer information om det svenska språket till nyanlända i Finland

– ATT Finland ska ge ett större utbud av svensk språkundervisning till nyanlända i Finland