År (vuosi): 2018
Status: Godkänd med ändringar

Motionär: Svensk Ungdom i Åboland
Ämnesord: Utbildning

 

 

 

I och med dagens dualmodell inom utbildningsväsendet har vi i Finland det teoretiskt inriktade gymnasiet samt den praktiskt lagda yrkesskolan och följaktligen är även undervisningsformerna mycket annorlunda inom båda skoltyperna. Studerande som väljer gymnasiet och eventuellt redan vet vilket yrke de vill arbeta med går miste om värdefull praktisk undervisning medan studerande i yrkesskolan inte får tillräckligt av den teoretiska undervisning de behöver som grund för sina studier. Kombi- modellen finns för sådana som vill studera vid båda inrättningarna, men den formen kan i värsta fall förorsaka onödig stress hos den studerande.

För att ge gymnasiestudierna mervärde och öka gymnasistuderandes möjligheter att få värdefull arbetspraktik inför arbetslivet, föreslår vi därför att man i gymnasierna ska införa några kurser praktisk undervisning. Denna undervisning kunde variera beroende på skolans resurser och elevernas behov, men kunde omfatta exempelvis kurser inom matlagning, ledarskap, praktisk miljövård och hälsofrämjande verksamhet. Skolorna kunde dessutom samarbeta med regionens bilskolor och övriga föreningar för att till exempel erbjuda grundläggande kurser i körkortsundervisningen och inom första hjälpen.

De praktiska kurserna kunde komplementeras med sommarjobb, som stöder inlärningen i kurserna och ger arbetserfarenhet. Sommarjobbet skulle sedan kunna ses till godo i gymnasiestudierna, genom att det kunde utgöra en del av det totala antalet kurser (75 stycken) som behövs för studentexamen. Eftersom sommarjobbet då kunde ses som en del av studierna, borde den studerande få lyfta studiestöd för sommarmånaderna enligt samma modell som högskolestuderande som bedriver studier under sommaren.

SU i Åboland vill därför att Svensk Ungdom ska jobba för:

– ATT införa mera praktisk undervisning i gymnasierna

– ATT sommarjobb som främjar de praktiska studierna kunde tillgodoses i studierna

– ATT studerande på andra stadiet kunde lyfta studiestöd även under sommarmånaderna om hens

sommarjobb räknas som en del av studierna

Svensk Ungdom i Åboland

Förbundsstyrelsens svar:

Diskussionen om hur gymnasieutbildningen ska se ut i framtiden går för tillfället het i ministeriet. Därför är förbundsstyrelsen glad att motionären har valt att skriva om ämnet också till förbundskongressen. Debatten om huruvida gymnasieutbildningen ska innehålla också praktiska ämnen är återkommande, och något som också SU har tagit ställning till tidigare.

Finland har indelat det andra stadiet i en teoretisk gymnasieutbildning och mera praktisk yrkesutbildning. Denna indelning har redan länge varit något vårt utbildningssystem fått tack för, och har man varit intresserad att studera inom båda inriktningarna har man kunnat gå en s.k. kombiexamen. Förbundsstyrelsen ser gärna att vi behåller en liknande fördelning i framtiden och fokuserar på det teoretiska i gymnasiet.

Förbundsstyrelsen håller med motionären om att man ska få belöning för det arbete man gör. Många jobbar på sommaren, och vid sidan om det ekonomiska så får arbetstagaren också arbetserfarenhet. Den erfarenhet kunde belönas med gymnasiekurser som motionären föreslår. Vi anser dock att man kunde få kurser för sommarjobb även om det är teoretiskt arbete.

Det är också bra att motionären lyfter fram de studerandes privatekonomi i motionen. Även om det är viktigt att trygga även gymnasiestuderandenas utkomst på sommaren, är studiestödssystemet på andra stadiet väldigt olika jämfört med tredje stadiet. Inkomstgränserna är mycket låga och bundna dels till föräldrarnas inkomster, och det är en mycket liten del studeranden på andra stadiet som lyfter studiestöd. Det kan konstateras att ifall man har ett sommarjobb är det högst osannolikt att studiestödet behövs, och därmed föreslår styrelsen att den tredje att-satsen inte omfattas.

Med de ovannämnda motiveringarna föreslår förbundsstyrelsen att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT sommarjobb kunde tillgodoses i gymnasiestudierna genom tillämpade kurser

Utskottets förslag

Efter omröstning:

– ATT skolorna uppmuntrar till praktik under gymnasiestudierna

– ATT sommarjobb kunde tillgodoses i gymnasiestudierna genom tillämpade kurser

Kongressens beslut: Kongressen besluter godkänna motionen enligt utskottets förslag:

– ATT skolorna uppmuntrar till praktik under gymnasiestudierna

– ATT sommarjobb kunde tillgodoses i gymnasiestudierna genom tillämpade kurser