År: 2018
Status: Föranleder inte åtgärder
Motionär: Kretsstyrelsen i Åboland
Ämnesord: Djurens välmående, klimat

De flesta skolor och offentliga upphandlingar i Finland använder för tillfället burhönsägg i skolan. Dessa ägg kommer från hönor som tvingas värpa ägg under ytterst dåliga förhållanden. Ungefär 5-6 stycken hönor trycks in i en liten bur där de blir så stressade och deprimerade att de tappar fjädrarna och värper mindre ägg än en höna vanligtvis värper. Dessa hönor lever under dåliga förhållanden och det är ingen produktion som den offentliga sektorn borde stöda.

Kretsstyrelsen för Åboland föreslår därför att både skolor och andra offentliga sektorns upphandlingar slutar att köpa dessa burhönsägg och istället satsar på ekologiska ägg. Det skulle även vara ett ställningstagande för att använda sig av olika miljövänliga produkter som även tar i beaktande djurets välmående. Finland bör vara en föregångare i miljöfrågor men även i frågor som berör djurens välmående, och på så vis även hönsens.

Därför anser kretsstyrelsen i Åboland:

– ATT den offentliga sektorn bör sluta köpa burhönsägg och istället välja ekologiska alternativ

– ATT man i en allt högre grad bör främja vegetarisk mat inom alla offentliga upphandlingar

– ATT äggens kvalitet bör förbättras i alla skolor och inom övriga offentliga upphandlingar

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter upp en fråga om ett viktigt ämne, djurens välmående som i och med den kommande djurskyddslagen varit mycket på tapeten på den senaste tiden. Inom finländsk äggproduktion produceras ägg på fyra olika sätt.

Ekologiskt, vilket betyder att hönsen äter ekologiskt producerat foder, har tillgång till fönster och tt det får bo max 5 höns per kvadratmeter. I Finland produceras cirka 5 % av äggen ekologiskt, 2011 var andelen 3 %.

Frigående höns betyder att hönsen går fritt i hönshuset och lägger sina ägg i korgar. Andelen tillåtna höns per kvadratmeter är 7-9 beroende på hönsens storlek. Andelen frigående höns i Finland är ca 32 %, 2011 var andelen 28 %.

Burhönsproduktion betyder att hönsen lever och producerar från sina burar i hönshus. År 2012 kom en ny lagstiftning som satte nya krav på storlek och levnadsstandard i burarna, vilket gjorde att äggproducenterna avslutade sin produktion, la om till annan produktion eller investerade i nya dyra och för djuren bättre burar. Idag är ca 60 % av äggen som produceras i Finland ägg från burhöns, 2011 var andelen 69 %.

En väldigt liten del, under en procent av den totala äggproduktionen i Finland, består av ägg från utomhusgående höns. Denna produktionsform blev tillåten i Finland är 2013.

Förbundsstyrelsen har följt med äggdebatten som ägde rum år 2016 efter att butikskedjan Lidl meddelade att man slutar sälja ägg från burhöns. Äggdebatten resulterade i att konsumenterna började välja andra former av ägg framom burhönsägg samt att äggpackerierna sänkte priserna för producenterna, eftersom man blev tvungen att börja exportera burhönsproducerade ägg till där efterfrågan finns. Produktionskostnaden för ägg ligger på ganska exakt 1 euro/kilo och de senaste åren har producentpriset från packerierna pendlat mellan 0,6-0,8€ euro/ kilo.

Förbundsstyrelsen tror på marknadsekonomi och den finländska konsumenten har gjort sitt val, fler väljer ekologiska ägg och ägg från frigående höns. Burhönsproducenternas dåliga lönsamhet gör att inga fler investeringar nu görs, och att produktionen år för år sjunker genom konkurser eller med att man lägger ner så fort en investering behövs. Burhönsägg är ingenting som förbundsstyrelsen vill satsa på med t.ex. ökade subventioneringar, men inte heller någonting som vi vill förbjuda. Förbundsstyrelsen anser att marknadsekonomin i den här frågan får styra produktion.

Svensk Ungdoms upphandlingspolitik är tydlig, vi vill se inhemska ansvarsfullt producerade råvaror serverade på offentliga instanser, och burhönsägg räknas som en sådan. SU:s representanter inom kommunalpolitiken arbetar redan och kommer också i framtiden att arbeta för att t.ex. närproducerade råvaror upphandlas. Frågan om burhönsägg kontra andra alternativ på ägg, som t.ex. ekologiska, är enligt förbunbundsstyrelsen en mycket liten del i offentliga upphandlingar där prioriteringarna alltid ska vara att råvaran som erbjuds är inhemsk.

Med dessa motiveringar anser förbundsstyrelsen att motionen inte föranleder åtgärder.

Utskottets förslag

– Att den offentliga sektorn slutar köpa burhönsägg och istället väljer ekologiska alternativ För ändringsförslaget 9 röster, för förbundsstyrelsens förslag 1 röst, blanka röster 2

Kongressens beslut

Kongressen besluter att motionen inte föranleder åtgärder.