År: 2018
Status: Godkänd med ändringar
Motionär: Svensk Ungdom i Österbotten
Ämnesord: Klimat, Återvinning

Återvinningsgraden i Finland är fortfarande för låg, och hushållen kunde sortera flitigare. Många slänger allt sitt avfall i brännbart avfall, inklusive farligt avfall och metaller som inte hör dit. Stormossen Ab:s undersökningar visar att av det brännbara avfall som kommer från höghus är fortfarande en fjärdedel bioavfall trots att bioavfallet samlas separat i dessa husbolag. Bioavfallet försvårar förbränningsprocessen och metallen som smälter i ugnen förorsakar dyra skador för anläggningarna. Dessutom går man miste om den gröna energin i bioavfallet som kunde rötas till biogas.

I och med att det nuförtiden är möjligt att återvinna plast finns det många hushåll som producerar en i det närmaste obefintlig mängd brännbart avfall. I husbolag är de som utmärkt sorterar ändå tvungna att betala för andras sopor genom bolagsvederlag, vilket är orättvist mot dem.

För att råda bot på den låga återvinningsgraden och orättvisan har alla kantoner i Schweiz gått över till ett rättvist system där den som slänger också betalar. I praktiken betyder detta att det inte alls används några kärl för att samla brännbart avfall utan det säljs särskilda kantonala soppåsar och avgiften för avfallshanteringen ingår i deras pris som är upp till 2 CHF (schweizisk franc). Påsarna lämnas ute på gatan och de samlas några gånger om veckan av transportföretagen. Det är förbjudet att slänga sopor i vanliga påsar, och försummelsen leder till bötesstraff. Det här har lett till en återvinningsgrad på 54 procent, vilket är avsevärt bättre än EU-genomsnittet på 28 %.

Svensk Ungdom i Österbotten anser därför att SU bör arbeta för:

– ATT Finland övergår till ett rättvisare avfallssystem enligt den schweiziska modellen.

Förbundsstyrelsens svar:

Motionen lyfter upp en fråga som har varit aktuell under hela verksamhetsåret, både på nationell och europeisk nivå. I januari godkände den europeiska kommissionen en ny plaststrategi vars mål är att hälften av alla plastförpackningar som producerats inom Europas gränser ska återvinnas. Också Finland har utarbetat en ny avfallsstrategi, som lanserades i mitten av 2017, med ett något mer ambitiöst mål: 55% av samhällsavfallet ska återvinnas. Bland annat genom en ökad rådgivning om hur man återvinner och genom att främja materialeffektiviteten genom avtal mellan staten och företag, ska detta nås år 2023.

På den förra Kongressen godkändes motionen “Återvinn mera”. Enligt motionen ska Finland kompostera mer bioavfall än Europas medeltal, samt nå samma återvinningsgrad som toppländerna i Europa. Kommunerna borde också börja utvinna biogas vid sina avfallshanteringanläggningar. Den ansvariga motionsuppföljaren, vice ordförande Frida Sigfrids, har följt upp motionen under verksamhetsåret för förbundets del. Sigfrids lyfter fram Miljöministeriets avfallsstrategi, men konstaterar att målen kunde vara ambitiösare. Därför har hon uppmanat beslutsfattare inom det egna partiet att göra mera uttalanden om miljöfrågor, också om återvinning.

Förbundsstyrelsen tycker också att Finland har ett utvecklat och välfungerande avfalls- och återvinningssystem. Problemet är främst att återvinningsgraden är för låg. Förutsättningarna är desamma i andra nordiska länder, där återvinningsgraden är högre. Förbundsstyrelsen tror därför inte att det är motiverat att reformera hela det finska avfallssystemet, utan tackla den låga återvinningsgraden på ett annat sätt. Förbundsstyrelsen tror också att modellen som motionären föreslår är svårgenomförlig i ett land som Finland med långa avstånd. Tanken om att bötfälla människor för sina sopor är också främmande för Finland.

Med denna motivering, föreslår förbundsstyrelsen att motionen inte föranleder åtgärder.

Utskottets förslag

– Att motionen inte föranleder några åtgärder

Kongressens beslut

Kongressen besluter godkänna delegat 56 ändringsförslag:

– ATT Finland övergår till ett rättvisare avfallssystem där den som slänger också betalar.