År: 2018
Status: Föranleder inte åtgärder
Motionär: Svensk Ungdom i Åboland
Ämnesord: Mänskliga rättigheter

2016 lämnade regeringen den första rapporten om den interna säkerheten till riksdagen. I rapporten konstateras att rasism, hatbrott och extrema rörelsers verksamhet har blivit synligare. Den 3 maj 2017 när UPR, FN: s råd för mänskliga rättigheter, undersökte Finlands människorättssituation bedömde representanter från de andra FN-länder att en av de mest framträdande människorätts problemen i Finland var hatretorik.

I ett pressmeddelande av polisen har organiserade extrema rörelsers verksamhet samt mycket våldsam hatpropaganda ökat i Finland. Vidare konstateras att hatretorik och hatbrott är förknippade bland annat med våldsam radikalisering och extremism samt med trygghetskänslan. Hatretorik kan sporra i synnerhet utsatta personer att ansluta sig till våldsam verksamhet. Även personer som är föremål för hatretorik löper större risk att radikaliseras särskilt när de upplever att samhället och myndigheterna inte vidtar tillräckliga åtgärder.

På kongressen 2017 godkändes en motion om att förbjuda extremnationalistiska rörelser men detta är inte tillräckligt täckande. Svensk Ungdom borde ha nolltolerans mot rasistisk och annan hatretorik och hatbrott. Vårt samhälle måste kunna ha en rättvis och respektabel debatt där individen inte känner sig kränkt. Hatretorik bryter ner det finska samhället och dess enhet. Det kommer allt oftare emot och börjar bli skrämmande normaliserat. Således kan hatretoriken inte accepteras i tysthet. Det måste alltid behandlas.

Därför vill Svensk Ungdom i Åboland:

– ATT Finland skall ha nolltolerans mot rasism och annan hatretorik och hatbrott

– ATT straffbarhet för hatbrott, hets mot folkgrupp och ärekränkning skall bli strängare

– ATT genom att förebygga hatretorik förbättra avsevärt på den människorättsliga situationen i Finland

Förbundsstyrelsens svar: Motionären tar upp ett aktuellt och viktigt ämne. Under de senaste åren har samhällsklimatet blivit allt hårdare och olika former av hatretorik har tyvärr blivit allt vanligare.

En av grundpelarna för Svensk Ungdoms politik är jämlikhet och mänskliga rättigheter. Alla ska ha möjlighet att delta i samhällslivet och kunna forma sitt eget liv. Vi arbetar för ett öppet och inkluderande samhälle där människor ska kunna känna sig trygga oberoende av bakgrund, kön, funktionsnedsättning, religion, etnicitet, ålder eller sexuell läggning. Alla ska ha samma möjlighet att växa och utvecklas som människor. Svensk Ungdom arbetar mot alla former av diskriminering. Hatbrott, rasism och utestängande ska inte existera i ett jämlikt samhälle. Vi vill bygga ett mångkulturellt samhälle där allas liv respekteras.

Vi sätter människan och människovärdet i centrum. Globalisering har gjort att människor rör på sig allt mer och samhället består av människor från olika länder, kulturer och minoriteter. Varje människa är värdefull och varje individ och medborgare ska kunna känna sig respekterad och trygg. Varje människa har rätt att vara sig själv, så länge hen inte inskränker andras rätt att göra det samma.

Under årets lopp har förbundsstyrelsen jobbat hår med frågan om att förbjuda extremnationalistiska rörelser. Förbundsstyrelsen håller med motionären om att det i Finland ska finnas nolltolerans för rasism och annan hatretorik men anser ändå inte att motionen ska föranleda åtgärder eftersom detta är en av grundpelarna Svenks Ungdoms politik bygger på.

Utskottets förslag

– Att motionen inte föranleder några åtgärder

Kongressens beslut

Kongressen besluter godkänna motionen enligt förbundsstyrelsens förslag: Motionen föranleder inte åtgärder.