År: 2018
Status: Föranleder inte åtgärder
Motionär: Miljö- och jordbrukspolitiska utskottet
Ämnesord: Kollektivtrafik

Motorväg E18, mellan Helsingfors och Kotka, är en av landets bästa motorvägar. Det är dock på tiden att man utvecklar ett mer miljövänligt alternativ till bilvägen. Om allt fler människor väljer den egna bilen framom kollektiva alternativ, kommer vägen att slitas allt mer, för att allt oftare repareras. Samspelet mellan bilisterna blir också svårare om allt fler bilar kommer att köra på motorvägen.

Folkmängden i regionen mellan Helsingfors och Kotka är ungefär 90 000 och den ökar. Det är skäl att bygga ut en tågbana genom regionen, som minskar trycket på motorväg E18. En växande befolkning behöver snabbare färdmedel för att kunna röra sig i regionen.

Svensk Ungdoms miljö- och jordbrukspolitiska utskott vill att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT SU i sin politik jobbar för att en tågbana byggs mellan Helsingfors och Kotka – ATT SU i sin politik påverkar beslutsfattare i regionen att vilja få till stånd en tågbana mellan

Helsingfors och Kotka

Svensk Ungdoms miljö- och jordbrukspolitiska utskott

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter fram ett relativt ofta återkommande ärende med tågtrafik österut. Det är viktigt att tillräckliga resurser placeras för att fungerande kollektivtrafik kan tryggas runt landet, och Östra Nyland är ett av de snabbast växande områden i hela landet.

Motionären har valt att betona tågsträckan mellan Helsingfors och Kotka i motionen. Förbundsstyrelsen vill lägga märke till att det redan finns en tågförbindelse mellan de två städerna, via Kouvola. Resan via Kouvola är i dagens läge relativt smidig, och är som snabbast lika snabb som en direkt buss. Den östra kustbanan som diskuterats på förbundsnivå med jämna mellanrum skulle gå via Kotka, men de huvudsakliga betoningarna har traditionellt varit att få en ytterligare tågförbindelse mellan Finland och Ryssland samt att göra det smidigare att pendla från Lovisa, Borgå och Sibbo till Helsingfors.

I och med att en tågförbindelse redan existerar mellan Helsingfors och Kotka, föreslår förbundsstyrelsen att motionen inte föranleder några åtgärder.

Utskottets förslag

– Att motionen inte föranleder några åtgärder.

Kongressens beslut

Kongressen besluter godkänna motionen enligt förbundsstyrelsens förslag: Motionen föranleder inte åtgärder.