År: 2018
Status: Godkänd med ändringar
Motionär: Svensk Ungdom i Åboland
Ämnesord: Ungas välmående

Psykiska sjukdomar är sjukdomar som fastställs av en psykiater och existerar i flera olika former, t.ex. fobier, depression, personlighetsstörningar, panikångest, schizofreni och ätstörningar. I dagens värld, då ungdomarna i allmänhet dricker och röker mindre, har förekomsten av psykiska sjukdomar i allt högre grad övertagit positionen som det största hotet för framtidens folkhälsa. Psykisk ohälsa kan leda till inlärnings- och koncentrationssvårigheter, djup depression, social återhållsamhet, marginalisering och i värsta fall självmord. Följderna är negativa för individen på kort sikt och för hela samhället på lång sikt.

Diskussionen om psykiska sjukdomar har gått het på såväl traditionella massmedier som de sociala medierna. Tidningar och TV-program har lyft upp ungdomarnas ökande psykiska illamående och flera bloggare, vloggare och kändisar har kampanjerat för bekämpningen av psykiska sjukdomar (bland annat #tillräckligt i Sverige år 2015 och den globala kampanjen “I’m listening”). Det finns en stark vilja att uppmärksamma psykisk ohälsa, dess orsaker och följder, men trots detta har de konkreta åtgärderna för att stoppa den oroväckande utvecklingen blivit haltande.

Det är dags att sluta tjata och börja handla istället! Vi vill se att man på lokal, regional, nationell och internationell nivå ökar satsningarna på forskning av gamla och nya former av psykisk ohälsa. Ökade resurser inom forskningen ger ökad kunskap och dessa skulle utgöra effektiva verktyg för bekämpningen av ungdomarnas illamående. Genom effektiv och resultatinriktad bekämpning kan vi motverka de negativa effekter som psykisk ohälsa medför individen och samhället och på lång sikt även förebygga uppkomsten av nya former av psykisk ohälsa.

Svensk Ungdom i Åboland vill därför att Svensk Ungdom ska jobba för:

– ATT utöka resurserna inom forskningen av olika former av psykisk ohälsa

– ATT effektivt bekämpa och motverka förekomsten av psykisk ohälsa

– ATT på lång sikt förebygga uppkomsten av nya former av psykisk ohälsa

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter upp en fråga som ett flertal gånger figurerat i media de senaste åren. Det har visat sig att kommuner i väldigt olika omfattning har problem med såväl unga som äldre med psykisk ohälsa. Förbundsstyrelsen vill att Svensk Ungdom fortsätter föra en politik som gynnar psykisk hälsa som WHO definierar som ett tillstånd där individen känner igen sina resurser, klarar livets utmaningar samt kan engagera sig i arbetet och samhället. Likt motionären anser förbundsstyrelsen att politiken och servicen samhället erbjuder ska baseras på forskning, och att forskning inom alla samhällsproblem kräver ökade resurser, också forskning i psykisk ohälsa.

Förbundsstyrelsen anser också att det är på förbundets ansvar att den nationella samt den kommunala politiken förbundet för effektivt bekämpar förekomsten av psykisk ohälsa, vilket i sin tur i SU:s politik långsiktigt minskar på själva uppkomsten av ohälsa.

SU:s politiska program innehåller många aspekter som stöder detta, såsom skapande av arbetsplatser, garanterande av hobbyn, trygga skolmiljöer med mera. Förbundsstyrelsen ser dock att det finns mycket vi ännu kan göra politiskt, och förordar denna motion.

Därför anser förbundsstyrelsen att Svensk Ungdom ska arbeta för att:

– ATT effektivt bekämpa och motverka förekomsten av psykisk ohälsa genom att utöka resurserna inom forskning och preventiv vård, samt genom effektiva vårdkedjor

Utskottets förslag

Beslut: Enligt Förbundsstyrelsens förslag

Kongressens beslut

Kongressen besluter godkänna motionen enligt förbundsstyrelsens förslag:

– ATT effektivt bekämpa och motverka förekomsten av psykisk ohälsa genom att utöka resurserna inom forskning och preventiv vård, samt genom effektiva vårdkedjor