År: 2018
Status: Föranleder inte åtgärder
Motionär: Svensk Ungdom i Åboland
Ämnesord: EU, försvarspolitik

Vi vill öka EU- samarbetet politiskt, genom att EU institutionerna förstärks och genom att EU:s gemensamma försvar förstärks. Med ett förstärkt försvarssamarbete menar vi ett starkare samarbete mellan EU medlemsstater och ett större samarbete mellan EU länder och Nato. Detta vore bra för att alla EU länder inte är medlemmar i Nato och detta skulle förstärka EU:s säkerhet.

En annan sak som stöder detta är att EU kommissionens president Juncker har uttalat sig att EU kommer att behöva ett större försvarssamarbete och ett gemensamt försvar. EU har lagt en kassa på 1,5 miljarder € årligen från och med 2020 till utveckling av Europas försvar samt militärforskning, detta stöder också en EU allians eller försvarssamarbete, via att man redan lagt undan resurser för att utveckla en möjlig allians eller försvarssamarbete. Med dessa punkter vill vi ta fram att vi behöver en EU försvarsallians eller ett ökat försvarssamarbete inom EU, speciellt om Natos roll i Europa kommer att minska. Detta skulle leda till ökad enighet, bättre samarbete mellan EU stater och det allra viktigaste ett mycket mer säkert och välmående EU.

Därför vill Svensk Ungdom i Åboland:

– ATT Finland arbetar för ett ökat EU försvarssamarbete och en EU försvarsallians.

– ATT EU:s försvarsbudget utvecklas i enighet med behovet för ett gemensamt försvarssamarbete

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter fram ett intressant ärende. Det är viktigt att freden i Europa inte äventyras och att arbetet för fred och stabilitet i vår världsdel fortsätter vara en viktig prioritering. Militära allianser utgör en mycket viktig grund för att säkerställa det här. Svensk Ungdom har också alltid ställt sig positivt till integrationen inom den europeiska unionen och ser det som viktigt att EU fortsätter att utvecklas tillsammans med sina medlemsstater.

Svensk Ungdom ser dock att Finland hellre går med i Nato än förespråkar ett utökat EU- försvarssamarbete. Förbundet har redan uttalat sig relativt varmt för ett medlemskap i den här försvarsalliansen och stödde även Torvalds i presidentvalet som som känt förespråkade ett Nato- medlemskap. I SU:s politiska program står det även i visionen för Finland 2030 att Finland är medlem av Nato. Förbundsstyrelsen ser mer nytta i ett medlemskap i den här alliansen än i en eventuell EU- försvarsallians.

Så gott som hela Västeuropa är redan Nato-medlemmar. Dessutom håller opinionen bland politikerna i Sverige på att bli allt mer Nato-vänlig hela tiden. Om Sverige plötsligt skulle ansöka om medlemskap kan Finland åtminstone inte stanna utanför.

Förbundsstyrelsen anser således att motionen inte föranleder åtgärder.

Utskottets förslag

– Att motionen inte föranleder några åtgärder

Kongressens beslut

Kongressen besluter godkänna motionen enligt förbundsstyrelsens förslag: Motionen föranleder inte åtgärder.