År: 2018
Status: Godkänd med ändringar
Motionär: Svensk Ungdom i Nyland
Ämnesord: Forskning

Efter mat och rent vatten är vaccinationer den viktigaste faktorn som påverkar hälsa på global nivå. Sjukdomar som mässling och polio har nästan utrotats på nationell nivå sedan deras motverkande vacciner togs in i det nationella vaccinationsprogrammet. Men en oroväckande trend har uppdagats där föräldrar vägrar vaccinera sina barn, ofta i tron på alternativa vårdformer.

Mässling är en mycket smittosam sjukdom och i praktiken skulle alla barn i en ovaccinerad befolkning insjukna. Följdsjukdomarna kan i sin tur leda till döden. Endast en tillräckligt hög vaccinationstäckning kan hålla mässlingen borta. Enligt WHO borde vaccinationsgraden ligga på 95% av befolkningen för att flockimmunitet ska uppnås. Stora regionala fluktuationer i den här procenten förekommer, vilket ger befolkningen på dessa områden ett märkbart sämre skydd.

Det finns personer som är medicinskt påvisat överkänsliga mot vacciner p.g.a. allergi eller diverse immunsjukdomar, och som därför inte kan bli vaccinerade mot alla sjukdomar. Dessa personer har ett lägre individuellt skydd mot sjukdomar än vad den vaccinerade befolkningen har. Deras enda hopp ligger i att vaccinationstäckningen i deras omgivning är tillräckligt hög, så att flockimmuniteten skyddar dem med.

Det är oroväckande hur man i vissa regioner helt bortser vaccinernas goda verkan, och att man istället i allt större grad använder sig av alternativ medicin. Medvetenheten bör ökas och vaccinationer borde tas upp på ett bredare plan i hälsoläran i skolan. På mödrarådgivningen bör man ordentligt förespråka vaccinationer och se till att föräldrarna verkligen är medvetna om konsekvenserna av att inte låta vaccinera sitt barn.

Man bör införa en lagstiftning som begränsar alternativ medicin, på så vis att endast legitimerad sjukvårdspersonal har rätt att ha hand om vården för vissa sjukdomar. Utövare och försäljare av alternativ medicin ska registreras och deras verksamhet bör genomgås granskning. Man bör förbjuda minderåriga från användningen av vetenskapligt påvisat farliga alternativa vårdmetoder.

Svensk Ungdom i Nyland vill

– ATT anmälan till socialskyddet görs då föräldrar motsätter sig att deras barn ges vaccinationer som hör till det nationella vaccinationsprogrammet (Rotavirus, Pneumokockvaccin,”fem-i-ett- vaccinet, MPR-vaccinet, influenssavaccin (för riskgrupper), ”fyra-i-ett-vaccinet”, HPV-vaccin samt påfyllningsdoser)

– ATT självrisken för sjukvårdskostnader t.ex för poliklinikbesök, är lägre för vaccinerade än för ovaccinerade.

– ATT man i Finland inför en lag som begränsar alternativ medicin.

– ATT det blir straffbart för vårdnadshavare att utsätta sina barn för påvisat farliga alternativa vårdmetoder.

Förbundsstyrelsens svar: Motionären lyfter upp en aktuell fråga som inte bara diskuterats i Finland den senaste tiden utan också globalt. Enligt världshälsoorganisationens (WHO) senaste undersökning visar det sig att över 20 000 människor i 15 länder har insjuknat och 35 dött i mässling år 2017. Den här informationen är en av många saker som bevisar att det är farligt att inte vaccinera.

Den nya trenden att inte vaccinera sina barn samt att hitta på alternativa mediciner är väldigt oroväckande. Det är i slutändan barnen som lider mest, vilket är helt oacceptabelt. I hundratals år har människan forskat i medicin som motarbetar och förebygger sjukdomar. Vacciner anses vara en av de största uppfinningar som människan har gjort. Vacciner finns för att hjälpa oss, inte för att skada oss.

I barnskyddslagen 1 kap. 2 § 1 mom. stadgas det att “Barnets föräldrar och andra vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets välfärd.” Under välfärd ingår också barnets rätt till hälsa. Vi måste tänka på att det handlar om barn som inte alltid kan säga vad de tycker och tänker, men som sedan i framtiden kan beröras mycket av beslut som vårdnadshavarna gjort då barnet var små. Genom att inte vaccinera sina barn, utsätter man dem men också omgivningen till farliga sjukdomar.

“Barnets föräldrar och andra vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets välfärd. Barnets föräldrar och andra vårdnadshavare skall trygga en harmonisk utveckling och välfärd för barnet enligt lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt” .

Förbundsstyrelsen tycker att motionen är viktigt och borde arbetas för. Vi anser att det är viktigt att alla barn har ett tryggt liv och att de får leva friska i många år. Hälsan är det viktigaste och föräldrar bör garantera den åt sina barn.

Därför anser vi att Svensk Ungdom borde jobba för att:

– ATT anmälan till socialskyddet görs då föräldrar motsätter sig att deras barn ges vaccinationer som hör till det nationella vaccinationsprogrammet (Rotavirus, Pneumokockvaccin,”fem-i-ett- vaccinet”, MPR-vaccinet, influensavaccin (för riskgrupper), ”fyra-i-ett-vaccinet”, HPV-vaccin samt påfyllningsdoser)

– ATT självrisken för sjukvårdskostnader, t.ex för poliklinikbesök, är högre för ovaccinerade

– ATT man i Finland inför en lag som begränsar skadlig alternativ medicin

– ATT det blir straffbart för vårdnadshavare att utsätta sina barn för påvisat farliga alternativa vårdmetoder

Utskottets förslag

Beslut: omfattar föbundstyrelsens förslag

Kongressens beslut

Kongressen besluter godkänna motionen enligt förbundsstyrelsens förslag:

– ATT anmälan till socialskyddet görs då föräldrar motsätter sig att deras barn ges vaccinationer som hör till det nationella vaccinationsprogrammet (Rotavirus, Pneumokockvaccin,”fem-i-ett- vaccinet”, MPR-vaccinet, influensavaccin (för riskgrupper), ”fyra-i-ett-vaccinet”, HPV-vaccin samt påfyllningsdoser) – ATT självrisken för sjukvårdskostnader, t.ex för poliklinikbesök, är högre för ovaccinerade – ATT man i Finland inför en lag som begränsar skadlig alternativ medicin – ATT det blir straffbart för vårdnadshavare att utsätta sina barn för påvisat farliga alternativa vårdmetoder