Christoffer Ingo, Svensk Ungdoms ordförande och förste vice fullmäktigeordförande i Korsholm, oroar sig för de eskalerande problemen med missbruk i Svenskfinland. Ingo efterlyser effektivare svenskspråkiga vårdkedjor där missbruksproblematiken förstås och prioriteras från konstaterande till vårdåtgärd och uppföljning.

–   Många lärare talar om ökade drogproblem, men såväl verktygen och resurserna som vårdformerna lyser ofta med sin frånvaro. Nu behövs koordinerade resurser och mer samarbete mellan skolan, barnskyddet, den sociala omsorgen, psykiatrin och missbrukarvården, och också mellan kommuner, säger Christoffer Ingo.

–   Det är kommunernas ansvar att i ett tidigt skede fånga upp i synnerhet ungdomar som ligger i farozonen för missbruk. Kommunerna borde tillsammans skapa gemensamma modeller för förebyggande och ta fram gemensamma åtgärdsplaner, säger Ingo.

I exempelvis Korsholms kommun kommunicerar inte den sociala sidan med skolan till exempel i uppföljningen av en barnskyddsanmälan. Samtidigt saknas tidsenliga åtgärdsplaner och kunskapen om olika former av missbruk.

–  Problemen i Korsholm kräver betydligt mer omfattande åtgärder än bara en rusmedelsgrupp. Det behövs bättre kommunikation mellan instanser och ökad kunskap i alla berörda sektorer, och konkreta satsningar på snabb och effektiv vård också på svenska, konstaterar Ingo.