Finlands svenskspråkiga yrkesskolor har i dag lämnat in en klagan till justitieombudsmannen. Klagan handlar om att man i yrkesutbildningsreformen kontinuerligt fått de svenskspråkiga lagarna och anvisningarna senare än de finska, om alls. Som exempel nämns att de svenskspråkiga yrkesskolorna fick den svenskspråkiga versionen av ansökan om anordnartillstånd två timmar innan den skulle lämnas in.

Svensk Ungdoms ordförande Christoffer Ingo fördömer Utbildningsstyrelsens diskriminering av svenskspråkiga unga.

– Att yrkesskolor inte får ta del av lagstiftning och dokument på svenska är under all kritik. I sista hand är det eleverna och undervisningen som lider då myndigheterna gör det omöjligt för svenskspråkiga skolor att planera sin verksamhet, säger Ingo.

Ingo ser en oroväckande trend i att svenskan i allt högre grad förbises hos myndigheter. Regeringens hektiska tidtabeller för reformer och attitydproblem hos myndigheterna är diskriminerande och hotar svenskans ställning.

– Myndigheternas ovilja att följa grundlagen är direkt diskriminerande mot svenskspråkiga. Vi kräver att regeringen tar till åtgärder som säkerställer svenskspråkigas samhälleliga behov enligt lika grunder, säger Ingo.