Med motivering att Svensk Ungdom var redo i skuggregeringsförhandlingarna för en kompromiss i frågan om att slopa handelsfartygsstödet, vill SU i Helsingfors nu poängtera vikten av att behålla ifrågavarande stöd oberörd. Varför då? För det första, är vår export helt beroende av sjöfarten, då hela 90% av Finlands export går till sjöss. Redan nu sköts 2/3 av vår utlandshandel med icke- inhemska fartyg. Med tanke på att Västra Hamnen i Helsingfors år 2017 var Europas livligaste passagerarhamn, är det oroväckande att endast ett fartyg seglar under finsk flagga mellan Helsingfors och Tallinn. Samtidigt som Sverige höjer på sina fartygsstöd och förbättrar därmed konkurrenskraften för fartyg som seglar under svensk flagga, skall vi inte i Finland ta en motsatt riktning och riskera framtiden av finländsk sjöfart.

En nedskärning på handelsfartygsstöden kan i värsta fall orsaka en inskränkning på tusentals arbetsplatser. Den finländska sjömannens, varav en stor del svenskspråkiga, levebröd bör säkras även i framtiden. Detta är även en säkerhetspolitisk fråga. Från försörjningsberedskapens synvinkel, är det ytterst viktigt att vi har tillräckligt med finskflaggade fartyg till sjöss. Ifall samhället råkar ut för krissituationer, kan vi tyvärr inte räkna med att fartyg som är utflaggade är tillgängliga för den finska staten.

Svensk Ungdom i Helsingfors anser därför att SU bör arbeta för:

Att behålla fartygsstödet oberört och eventuellt öka på den vid mån av möjlighet

 

Förbundsstyrelsens svar:

Förbundsstyrelsen är glad att motionären noggrant följt med vårt arbete under verksamhetsåret och lyfter fram ett tema som har synts i vår politiska verksamhet. I svaret tar vi kort ställning till bakgrunden som motionen hänvisar till, och sedan motiveringar till vårt förslag.

I början av år 2019 ordnade de politiska ungdomsförbunden ett gemensamt projekt där vi simulerade regeringsförhandlingar. Efter initiala förhandlingar satt SU med vid regeringsförhandlingsbordet, och arbetet för att hitta en gemensam linje med Samlingspartiets, Socialdemokraternas och De Grönas ungdomsförbund. Alla samhällets sektorer var innefattade i förhandlingarna, vilket betyder att kompromisser också gjordes över sektorgränserna.

Svensk Ungdom vill inte i sin politik avsluta stödet för handelsfartyg. Vi har haft ett gott samarbete speciellt med Ålands riksdagsledamot Mats Löfström i frågan, och frågan om handelsfartygens möjlighet att idka verksamhet under finländsk flagg är livsviktig för oss. I och med beslutet att slopa stödet i regeringsförhandlingarna fick SU sin språkpolitik och värdepolitik inbakade i regeringsprogrammet. Förhandlarna tolkade det som en svårare kompromiss som vi måste göra i processen för att få egen politik inskriven och få fortsätta vid förhandlingsbordet.

Förbundsstyrelsen anser att politiken inom frågan de facto är oförändrad från tidigare, och föreslår därmed att motionen inte föranleder några åtgärder.

 

Utskottets förslag: 

ATT motionen inte föranleder åtgärder.

Kongressens beslut

ATT motionen inte föranleder åtgärder.