År: 2019

Jämställdhetsutskottet vill se att förbundet under kommande verksamhetsår arbetar med att föra en feministisk utrikespolitik i sin agenda. Begreppet är brett och har en stor innebörd. Präglat av jämställdhet bidrar det i stora helheten till målet om att nå fred, säkerhet och hållbar utveckling.  Den grundläggande tanken om feministisk utrikespolitik centreras runt de tre R:en som är representation, resurser och rättigheter. Vi vill ge kvinnor och barn rättigheter som bl.a. själv få fatta de beslut som rör deras kropp, utbildning m.m. Kvinnor ska vara representerade i olika fredsförhandlingar/processer för att föra fram deras perspektiv.  Resurser har Sverige har bl.a. i valt att tackla genom att fokusera på att kvinnor i de försöksländer de samarbetar med får s.k. mikrolån så att de har möjligheten att starta egna företag. Dessa rättigheter ska gälla alla marginaliserade folkgrupper.

Man kan tycka att vi redan för en tillräckligt feministisk utrikespolitik dock är Sverige ett praktexempel på hur man kunde göra då de tillämpat detta både i utrikes-och statsförvaltningen. En god idé kunde vara att fokusera på samarbete med ett visst antal försöksländer eller partier/ takorganisationer för att se hur agendan utvecklas. Ta i beaktande exempelvis vilka länder staten gör vapenhandel med m.fl. Det är väldigt vanligt att kvinnor, barn, minoriteter går illa i krig och konflikter samt ofta används som vapen. Vi önskar att Svensk Ungdoms Internationella Utskott specifikt skulle föra fram detta under kommande verksamhetsår.

Därför vill Svensk Ungdoms Jämställdhetsutskott att SU ska jobba för:

ATT Finland ska driva en mer feministisk utrikespolitik.

ATT kvinnor ska vara tillräckligt representerade i beslutsfattande och förhandlingsprocesser även i internationella sammanhang.

 

Förbundsstyrelsens svar:

Jämställdhetsutskottet lyfter upp ett väldigt viktigt och aktuellt ämne. Som motionären nämner strävar Finland redan i dagens läge till att föra en feministisk utrikespolitik, men även i denna fråga kunde Finland sätta upp ännu ambitiösare mål. Finland kunde också samarbeta på ett internationellt plan i större utsträckning för att få till en verklig förändring.

I det pinfärska internationella programmet, skrivet av Svensk Ungdoms Internationella Utskott, lyfts feministisk utrikespolitik upp som ett centralt tema. I programmet står bland annat att Svensk Ungdom omfattar FN:s resolution 1325 om “Kvinnor, fred och säkerhet”. Enligt resolutionen ska kvinnor ha en central ställning inte bara vad gäller att förebygga och lösa konflikter, utan även i uppbyggandet av fred. Svensk Ungdom anser att resolution 1325 ska ha en starkare ställning inom FN:s säkerhetsråds beslutsfattandeprocess samt i fredsarbetet världen över. Detta ska också gälla de konkreta insatserna, så att det till exempel finns en större könsbalans i utsända polis- och fredsbevararstyrkor, samt att utgångspunkten om kvinnors roll förankras i alla fredsprocesser.

Även om en feministisk utrikespolitik är något som såväl Finland som Svensk Ungdom redan arbetar för, så finns det ett behov att i denna fråga sätta upp ännu ambitiösare mål.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

ATT Finland ska driva en mer feministisk utrikespolitik

ATT kvinnor ska vara tillräckligt representerade i beslutsfattande och förhandlingsprocesser även i internationella sammanhang

 

Utskottets förslag:

ATT Finland ska driva en mer feministisk utrikespolitik

ATT kvinnor ska vara tillräckligt representerade i beslutsfattande och förhandlingsprocesser även i internationella sammanhang

 

Kongressens beslut

ATT Finland ska driva en mer feministisk utrikespolitik

ATT kvinnor ska vara tillräckligt representerade i beslutsfattande och förhandlingsprocesser även i internationella sammanhang