År: 2019

Det är dags att på lång sikt förbjuda pälsnäringen i Finland. Pälsnäringen sysselsätter ca 5000 personer i Finland och pälsfarmarna har på de senaste åren gjort stora investeringar för att nå de krav som lagen ställer på pälsfarmarna. Det är därför motiverat att avveckla pälsnäringen i Finland på lång sikt med en övergångsperiod för att de investering som gjorts inte är onödiga och för att ge möjligheten för näringsidkarna att omskola sig.

Ett förbud mot pälsnäring kommer att komma förr eller senare och desto mera tid vi kan ge industrin för att förbereda sig desto bättre. Det är därför även motiverat att ta fram en långsiktig plan för avvecklingen av pälsnäringen redan nu så att pälsfarmarna får en så smidig övergång till andra näringsgrenar som möjligt.

Pälsnäringen är en oetisk lyxindustri som utsätter djur för onödigt lidande och vars slutprodukt inte är någon nödvändighet. Det är inte motiverat att ha vilda djur i små burar för att efter 6 månader ta livet av dem för egen ekonomisk vinst. Det finns andra sätt att tjäna pengar på som inte orsakar onödigt lidande för djur och som inte belastar miljön. Att säga att de som sysselsätts av pälsfarmningen blir utan jobb är att underskatta deras företagsamhet och förmåga att utnyttja den kunskap de har inom andra näringsgrenar.

Svensk Ungdom i Helsingfors anser därför att SU bör arbeta för:

Att pälsnäringen avvecklas och på lång sikt förbjuds i Finland.

Att en omfattande plan tas fram för hur man avvecklar pälsnäringen och hur man omskolar näringsidkarna vid behov för att få en så smidig övergång till andra näringsgrenar som möjligt.

 

Förbundsstyrelsens svar:

Pälsnäring är en traditionell primärnäring, där djur uppföds för pälsproduktion. Näringen är stark speciellt i svenska Österbotten, där tusentals personer arbetar direkt eller indirekt med  näringen. Näringens effekter på den finländska ekonomin är marginell, men på lokal nivå är de ekonomiska effekterna stora.

Motionären lyfter fram frågan om djurskyddet, vilket är mycket angeläget. Finland har ökat mängden tillsyn vid pälsfarmer under de senaste åren, och djurens välmående har ökat under de senaste åren. Det finns ännu mycket att göra, men de investeringarna kan göras i och med förändringar i lagstiftning för djurskyddet.

Ifall man vill förbjuda en näring för att den inte är livskraftig kommer den att dö ut av sig själv. Förbundsstyrelsen ser det inte motiverat att förbjuda en näring som än så länge är livskraftig och klarar sig utan stöd. Styrelsen ser det ändå som viktigt att pälsnäringen inte stöds ekonomiskt, ifall näringen inte längre livnär sig på marknadens villkor. Att förbjuda näringar är inte i marknadsekonomins anda, marknaden korrigerar själv de problem som existerar.

Därför föreslår förbundsstyrelsen att motionen inte föranleder några åtgärder.

 

Utskottets förslag:

Att motionen inte föranleder åtgärder.

Kongressens beslut

Att motionen inte föranleder åtgärder.