Fortfarande idag tjänar kvinnor mindre än män och ibland funderar man på varför löneskillnaden mellan kvinnor och män minskar så långsamt, fastän kvinnor utbildar sig allt mera jämfört med förr i tiden. En förklaring är att män och kvinnor ofta väljer olika yrken. Män väljer ofta tekniskt inriktade yrken, medan kvinnor i stor utsträckning väljer yrken som är inriktade på vård eller omsorg av andra människor. I dessa branscher är lönerna lägre, fastän arbetet är minst lika viktigt.

Då man talar om lönenivåer brukar man tala om kriterier som utbildningslängd, arbetetssvårighetsgrad, ansvarets storlek och påfrestningarna i arbetsmiljön för att avgöra vilka yrken som borde ha högre lön än andra. Inom vården och småbarnspedagogiken har personalen långa utbildningar, omfattande arbetsuppgifter, stort självständigt ansvar för andra människor och tuff arbetsmiljö som borde berättiga dem till högre löner än vad de har idag.

En höjning av vård- och småbarnspedagogikpersonalens löner skulle vara till stor nytta för att minska på löneskillnaderna mellan kvinnor och män. En löneförhöjning skulle också förbättra på vårdens och småbarnspedagogikens kvalitet och motivera personalen till bättre arbete och att hållas kvar på sin arbetsplats. Med en åldrande befolkning behöver vi allt mera personal inom vården och vi måste se till att vi har tillräckligt med personal. En högklassig utbildning som börjar från småbarnspedagogiken ger också viktiga förutsättningar för barn till bästa möjliga läge inför framtiden.

Därför vill Svensk Ungdom i Nyland att SU ska arbeta för:

ATT lönerna höjs för personal inom vårdbranschen och inom småbarnspedagogiken

 

Förbundsstyrelsens svar:

Ämnet som motionären lyfter upp är väldigt aktuellt. Såväl vården som småbarnspedagogiken är tjänster som behöver tilläggsresurser och där lönenivåerna ofta är för låga. Debattens fokus ligger ofta på åldringarna och barnen, men det är viktigt att också komma ihåg arbetstagarna som möjliggör att dessa tjänster fungerar. Det är glädjande att fokus i motionen ligger på att sträva efter att jämna ut löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Löneskillnader könen emellan är tyvärr ett faktum ännu år 2019, och det krävs krafttag på alla nivåer i samhället för att utjämna dessa skillnader. Förbundsstyrelsen anser dock inte att man uppnår strukturella förändringar genom att höja lönerna endast i dessa specifika branscher. Det finns en lång rad olika branscher där arbetstagarnas löner bör förbättras av diverse olika skäl, men politikens möjligheter att påverka lönenivåerna är små då kollektivavtalen som långt bestämmer lönerna förhandlas mellan arbetsmarknadsparterna.

Förbundsstyrelsen anser inte heller att riksdagen besluter om lönenivån i specifika branscher är rätt väg att gå. Svensk Ungdom vill fortsättningsvis arbeta för att förbättra löneskillanderna mellan könen, bland annat genom en föräldraledighetsreform som förbättrar kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Flera kommuner har bestämt att höja löner utöver kollektivavtalen i de nämnda branscherna, vilket förbundsstyrelsen ser väldigt positivt på.

Förbundsstyrelsen tror att det absolut bästa sättet att förbättra arbetstagarnas villkor och utjämna löneskillnaderna könen emellan är att göra det genom löneförhandlingar mellan de parter som berörs. Förbundsstyrelsen vill även främja lokala avtal, som kunde möjliggöra flera lokala löneförhandlingar.

Därför föreslår förbundsstyrelsen att motionen inte föranleder några åtgärder.

 

Utskottets förslag:

Att motionen inte föranleder åtgärder.

Kongressens beslut
Att motionen inte föranleder åtgärder.