År: 2019

Argumenten för den s.k. Ishavets järnväg är ekonomiska: järnvägen skulle vara en av de största investeringar i Lappland och kunde ha en central roll för att öka sysselsättning och exporten. Trafik- och kommunikationsminister Anne Berner har kallat järnvägen för ett europeiskt projekt som skulle vara en stor möjlighet för turism- och exportindustrin. Enligt YLE Sápmi (27.12.2018) är alla de största riksdagspartierna för järnvägen just på grund av de ekonomiska skälen.

Järnvägen skulle ändå gå igenom samernas renskötselområden och klyva de nuvarande renbeteslanden till mindre enheter. Det här tvingar renskötare att organisera sina renbetesland på nytt. Ökad trafik kommer att vara en stresskälla för både djur och människor som försöker bibehålla sin traditionella sysselsättning. Det värsta är att samerna själva har nästan ingen möjlighet att uttrycka sig om järnvägsplanerna, och därför hotas de att bli ännu mera marginaliserade i beslutsfattandet. Som SFP redan sagt till YLE Sápmi, är de nuvarande planer massiva, det finns en risk för att förstöra unika områden och skada renskötseln. Innan de här planerna går framåt, måste de tåla ganska mycket kritik – från samernas sida men också från andra.

Finland har planerat en järnvägsförbindelse till Ishavet sedan början av 1900-talet i form av Petsamos järnväg. Nu försöks allt detta igen, och antagligen hörs de mest påverkades röst minst av allas.

Svensk Ungdom i Helsingfors anser därför att SU bör arbeta för: 

Att stoppa järnvägsplaner för tillfället och ta hand om samernas rättigheter

 

Förbundsstyrelsens svar:

Järnvägen till ishavet har varit ett långvarigt diskussionsämne i den finländska och norska politiken. Tanken är att dra en järnväg genom Lappland för att försnabba transporten av varor från nordostpassagen till Europa.

De senaste utredningarna som trafik- och kommunikationsministeriet gjort bevisar igen att ishavsbanan till Murmansk eller Kirkenes inte är ekonomiskt lönsam. Rapporten visar även att det närmast skulle vara olje-, gas- och gruvdriftsbolag som skulle gynnas av banan, och den skulle öka incentiven att borra olja och gas i de arktiska områdena. Detta är emot förbundets linje, och vi ska inte uppmuntra till sådan verksamhet genom våra investeringar.

Ishavsbanan har inte heller beretts tillsammans med samerna, Finlands och Europas enda ursprungsfolk. Banan är problematisk ur samernas markägarperspektiv, där samernas rättigheter till sin mark inte beaktats i beredningen. Att man utelämnat samerna ur beredningsarbetet visar hur grova problem det finns redan i beredningen. Ursprungsfolkens rättigheter ska betonas i dylika projekt, och deras näring får inte störas av investeringar i fasta förbindelser.

Källor till utredningen av TKM:

https://www.lvm.fi/-/utredningen-om-ishavsbanan-ar-klar-998135

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

ATT planeringen av den så kallade ishavsbanan stoppas med tanke på projektets ekonomiska ohållbarhet och samernas rättigheter

 

Utskottets förslag: 

ATT planeringen av den så kallade ishavsbanan stoppas med tanke på projektets ekonomiska ohållbarhet och samernas rättigheter

Kongressens beslut
ATT planeringen av den så kallade ishavsbanan stoppas med tanke på projektets ekonomiska ohållbarhet och samernas rättigheter