År: 2019

Navigatorverksamheten är en statligt finansierad stödtjänst riktad till ungdomar under 30 år. Vid Navigatorerna (Ohjaamo) kan ungdomar gratis söka hjälp som gäller allt från studier till boende, hälsa och jobb. På Navigatorerna handleder utbildad personal ungdomarna i livets stora frågor. Det finns cirka 50 Navigatorer runt om Finland, men endast en bråkdel av dessa har handledning på svenska (i Helsingfors, Borgå, Lovisa, Vasa och sedan början av 2019 även i Hangö). Tjänsten finns tillgänglig på tre språk på nätet (ohjaamot.fi).

I dagens läge finns det många ungdomar som är marginaliserade eller på gränsen till marginalisering – för dessa ungdomar är tjänster som Navigatorn ovärderliga. Navigatorn är ett bra alternativ för ungdomar om tröskeln till den kommunala socialtjänsten eller FPA känns för stor – eller om man känner att ens fråga kanske inte passar in i någon av de tjänster dessa alternativ erbjuder. På Navigatorn finns inga frågor som är för små eller för stora – alla tas emot och besvaras. Förutom att den unga får svar på sina frågor får hen även samtala med  en fysisk person och en social kontakt etableras – något som är viktigt i dagens medieformade samhälle. Alla unga skall ha samma möjlighet till att söka hjälp och till att få tala med kompetenta vuxna om frågor som berör deras framtid. Att stärka närvaron av i synnerhet svenskspråkiga Navigatorer i svensk- och tvåspråkiga kommuner i landet är av största vikt i kampen mot ungdomars marginalisering och psykiska illamående. Ett mera utbrett Navigatornätverk underlättar sysselsättningen och fortbildningen av ungdomar som gått vilse i livet.

Därför vill Svensk Ungdom i Åboland:

ATT stödtjänster för ungdomar utökas med svenskspråkiga Navigatortjänster i kommunerna

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter upp ett väldigt viktigt ämne. Kartläggningar gjorda år 2015 visade att 15,1 procent av alla finländska ungdomar i åldern 20-24 år var marginaliserade. I dagsläget beräknas denna siffra vara 11,8 procent. En markant förbättring av läget har alltså skett. Även om ca 14 000 personer färre är marginaliserade i dagsläget än år 2015 så innebär dagens siffror ändå att ca 38 000 ungdomar är marginaliserade. Det är 38 000 ungdomar för mycket.

Marginalisering leder såväl till stora psykologiska utmaningar för den som är drabbad som till markanta kostnader för samhället i stort. Att förebygga marginalisering och psykisk ohälsa är därför något som i allra högsta grad ligger i allas intresse.

Att få service på sitt modersmål är alltid viktigt, men särskilt viktigt är det då tjänsterna är kopplade till psykisk hälsa. Att få diskutera och få hjälp på sitt känslospråk, det vill säga det språk som man lättast uttrycker sina känslor och tankar på, är oerhört viktigt.

För att alla finlandssvenska unga ska ha möjlighet att få kvalitativa Navigatortjänster på sitt känslospråk bör tjänsterna inte bara utökas till alla tvåspråkiga kommuner, utan också till alla svenska språköar i Finland.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

ATT stödtjänster för ungdomar utökas med svenskspråkiga Navigatortjänster till alla tvåspråkiga kommuner och svenska språköar i Finland

 

Utskottets förslag

ATT även svenskspråkiga ungdomar har möjlighet att få Navigatortjänster på sitt eget modersmål

Kongressens beslut
ATT även svenskspråkiga ungdomar har möjlighet att få Navigatortjänster på sitt eget modersmål