År: 2019

Bristen på förståelse och kunskap om mentala sjukdomar är ett stort problem, speciellt för ungdomar. Hur ska barn och ungdomar kunna acceptera varandra och förstå sig själva utan att få veta något om mentala sjukdomar, mycket stora sjukdomar i dagens samhälle?

För att effektivt få en bra förståelse och acceptans för mentala sjukdomar borde man få en omfattande utbildning om det redan i förskolan, genom hela grundskolan och i andra stadiets utbildningar. På det här sättet får alla kunskaper vilket leder till färre fördomar och ett samhälle där folk känner sig mer välkomna samt kan hjälpa varandra mer.

Skolpersonal spelar en viktig roll i barn och ungdomars liv och behöver därför utbildas inom mentala sjukdomar för att på bästa sätt kunna stödja barnens skolgång och kunna upptäcka möjliga svårigheter barnen kan ha.

Därför vill Svensk Ungdom i Åboland:

ATT SU jobbar för att införa utbildning om mentala sjukdomar i första och andra stadiets utbildning.

ATT SU jobbar för att man bland personalen i skolorna lär sig att hantera mentala sjukdomar bland eleverna och erbjuda den hjälp som behövs.

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter upp ett viktigt problem. För att psykisk ohälsa ska bli mindre tabubelagt och för att tröskeln för att söka hjälp inte ska vara så stor behöver psykisk ohälsa normaliseras. Det kan bland annat göras genom att man redan i början av grundskolan lär ut om psykisk ohälsa, var man kan söka hjälp och att man inte behöver skämmas över att må dåligt. Psykisk ohälsa borde inte vara mera konstigt eller skamligt än fysisk ohälsa, som ett brutet ben.

Flera skolor har i dag utbildning om psykisk ohälsa men i ett sent skede av skolgången. Det tas upp i någon grad i hälsokunskapen i högstadiet. I gymnasiet i ämnena psykologi och hälsokunskap tas det upp ordentligt och omfattande. Det skulle vara bättre om det togs upp i ett tidigare skede av skolgången i en grad så att barnen förstår att alla inte alltid mår bra och det är okej att må dåligt.

Förbundsstyrelsen vill att Svensk Ungdom fortsätter jobba för en politik som gynnar psykisk hälsa.  WHO definierar psykisk hälsa som ett tillstånd där individen känner igen sina resurser, klarar livets utmaningar samt kan engagera sig i arbetet och samhället. Vi i förbundsstyrelsen tycker det är viktigt att vuxna i skolorna vet vad de ska ska vara uppmärksamma på och hur de kan agera om de misstänker att någon elev inte mår bra. Det är även viktigt att man i ett så tidigt skede som möjligt upptäcker barn som har risk för att marginaliseras senare i livet så att man har möjlighet att åtgärda problemen i tid och förhindra marginalisering.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom arbeta för:

ATT införa utbildning om mentala sjukdomar i första och andra stadiets utbildning.

ATT man bland personalen i skolorna lär sig att hantera mentala sjukdomar hos eleverna och erbjuda den hjälp som behövs

 

Utskottets förslag

ATT införa utbildning om mentala sjukdomar i första och andra stadiets utbildning

ATT skolpersonalen vet vart de kan vända sig när de finner elever som kan må psykiskt dåligt

 

Kongressens beslut

ATT införa utbildning om mentala sjukdomar i första och andra stadiets utbildning

ATT skolpersonalen vet vart de kan vända sig när de finner elever som kan må psykiskt dåligt