År: 2019

Sommaren 2018 tolkade European Court of Justice att nya generationen av bioteknologiska genediteringsmetoder berörs av EU:s reglering av GMO:s (genetiskt modifierade organismer). EU:s nuvarande regleringar skrevs nästintill 20 år sedan i en tid då modifiering förlitade sig på transgener (gener från en organism överförs till en annan organism) och reflekterar den osäkerhet som fanns kring teknologin då. Dagens mutageniska (ändringar i organismens egna genom) teknologi är precisare, bättre kontrollerbar och gör färre radikala ändringar i genomet.

Nya tekniker kunde ge organismer som bättre tål torka, temperaturändringar och sjukdomar samtidigt som näringsvärdet kan höjas. Att låsa denna potential i EU:s strikta GMO reglering minskar forskningen i ämnet inom EU. Vi ser redan i EU att forskningspengarna styrs till andra regioner med reglering som möjliggör vettig forskning. Detta leder till att då EU anser att organismerna är tillräckligt säkra för användning i Europa kommer det inte att finnas europeiska företag som kan tävla utan de internationella firmorna kommer att ha all utbud. Vi borde arbeta för regelverk som inser möjligheterna med nya teknologier istället för att förbjuda dessa av rädsla.

Regleringen är dessutom opraktisk för att många av modifikationerna som görs går inte att upptäcka för att de är så små och kan i princip ske av sig själv vilket betyder att lagen inte kan fullständigt verkställas.

Svensk Ungdom i Helsingfors anser därför att SU bör arbeta för:

ATT förnya EU:s regleringen kring mutageniska modifikationer så att den möjliggör forskning i en större skala

 

Förbundsstyrelsens svar:

Förbundsstyrelsen delar motionärens åsikt om genmodifierade livsmedel. Vi delar också uppfattningen om att dagens GMO-produkter i jämförelse med GMO-produkter för 20 år sedan är på en helt annan nivå ur ett livsmedelssäkerhetsperspektiv. Vi anser att EU ska vara ledande inom all typ av forskning och utveckling, också inom GMO. Därför är en uppdatering av EU:s mutageniska modifikationer nödvändig.

Utöver uppdateringen av EU-lagstiftningen ser vi också att vi har utmaningar med GMO-regleringar på ett nationellt plan. På grund av ovisshet har många av Finlands kommuner upphandlingskriterier inom livsmedelsupphandling som gynnar GMO-fria köttprodukter. I praktiken betyder det i sin tur att endast ett varumärke i Finland klarar av att konkurrera om upphandlingen ska skötas med inhemska råvaror. Detta gillar vi inte, för det finns ingen forskning som visar på att GMO skulle vara skadligt. Därför vill vi tillägga en till att-stats om offentliga upphandlingar.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

ATT förnya EU:s reglering kring mutageniska modifikationer så att den möjliggör forskning i en större skala

ATT offentliga upphandlingar inte missgynnar GMO-produkter

 

Utskottets förslag:

ATT förnya EU:s reglering kring mutageniska modifikationer så att den möjliggör forskning i en större skala

ATT offentliga upphandlingar inte missgynnar GMO-produkter

Kongressens beslut

ATT förnya EU:s reglering kring mutageniska modifikationer så att den möjliggör forskning i en större skala

ATT offentliga upphandlingar inte missgynnar GMO-produkter