År: 2019

Under de senaste åren har finländska ungdomars psykiska hälsa försämrats avsevärt. Allt fler ungdomar drabbas av depressioner, panikångest, ätstörningar samt andra psykiska sjukdomar. Ökad psykisk ohälsa resulterar bland annat i att färre ungdomar söker sig vidare till andra stadiets utbildning; att färre tar examen vid en högskola inom utsatt tid och att allt fler individer tvingas leva på statliga bidrag och således ökar riskerna för att bli marginaliserade.

Enligt THL:s undersökning uppger 8 % av pojkarna och 17 % av flickorna att de lider av medelsvår eller svår depression, samt att var tionde ung person upplever att de sällan eller inte alls har fått hjälp med sitt illamående. De här siffrorna härstammar från 2015, och i maj 2018 uttalar sig Maj-Len Engeholm (undervisningsråd på Utbildningsstyrelsen) till Svenska YLE om att det finns ca 10 000 ungdomar som kräver särskild vård på grund av svårigheter i skolgången. Detta indikerar att det finns ett behov av att fortbilda alla dem som arbetar med eller kring ungdomar inom området psykisk hälsa för att främja våra ungdomars framtid och möjligheter.

I dagens samhälle finns ett enormt krav på såväl studieprestationer som social kompetens; att vara högpresterande inom alla områden är ett ideal man strävar till. Om de som arbetar med och kring dessa ungdomar fick möjlighet att fortbilda sig mer i psykisk ohälsa samt dess förebyggande åtgärder kunde man hjälpa fler ungdomar än i dagens läge.

Därför vill Svensk Ungdom i Åboland:

ATT alla kommuner i Finland ska ge möjlighet åt dem som arbetar med ungdomar att gå på fortbildning gällande ungdomars psykiska ohälsa

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter upp en fråga som förbundsstyrelsen upplever är viktig och relevant. Som motionären säger är det allt fler unga som mår dåligt och många av dem söker inte hjälp eller får inte den hjälp de söker. Vi i förbundsstyrelsen tycker det är viktigt att vuxna i skolorna vet vad de ska vara uppmärksamma på och hur de kan agera om de misstänker att någon elev inte mår bra. I vissa skolor har personalen möjlighet att utbilda sig men på många ställen är fallet inte så.

Många av de skolors personal som fått utbildning har blivit utbildade av Mieli (Föreningen för mental hälsa i Finland). Att flera skolors personal skulle bli utbildade av till exempel Mieli skulle möjligtvis bredda personalens synfält och förbättra upptäckandet av ungdomar som mår dåligt. Det är även viktigt att man i ett så tidigt skede som möjligt hittar barn som riskerar att marginaliseras senare i livet så att man har möjlighet att åtgärda problemen i tid och förhindra marginalisering.

Förbundsstyrelsen vill att Svensk Ungdom fortsätter jobba för en politik som gynnar psykisk hälsa.  WHO definierar psykisk hälsa som ett tillstånd där individen känner igen sina resurser, klarar livets utmaningar samt kan engagera sig i arbetet och samhället. Det är viktigt att åtgärderna kommer i ett tillräckligt tidigt skede. Då krävs det mindre resurser och personen återhämtar sig snabbare.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

ATT alla kommuner i Finland ska ge möjlighet åt dem som arbetar med ungdomar att gå på fortbildning gällande ungdomars psykiska ohälsa

 

Utskottets förslag:

ATT alla kommuner i Finland ska ge möjlighet åt dem som arbetar med ungdomar att gå på fortbildning gällande ungdomars psykiska ohälsa

 

Kongressens beslut

ATT alla kommuner i Finland ska ge möjlighet åt dem som arbetar med ungdomar att gå på fortbildning gällande ungdomars psykiska ohälsa