År: 2019

Unga i dagens samhälle mår allt sämre och många känner sig stressade på grund av skolan och lider av prestationsångest. Därför är det viktigt att alla barn och unga har tillgång till elevvård i skola. Vilken skola man går i ska inte vara avgörande huruvida man har tillgång till en kurator, skolpsykolog eller hälsovårdare eller inte.  Elevvården borde tryggas även i andra och tredje stadiets utbildning, inte bara i grundskolan. I lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) beskrivs elevvården som viktig och främjande, samt att tillgången till elevvård för alla elever ska säkerställas och där ligger ansvaret på kommunerna men i verkligheten är det inte ett hållbart system. Skolorna behöver vara en trygg plats för elever och dem som är i behov av stöd, vård eller någon att prata med. En tillräcklig och kvalitativ elevvård bör garanteras för att förebygga marginalisering av unga. Vi måste komma ihåg att det är lättare och för att inte tala om billigare att förebygga problem än att behöva åtgärda dem i senare skede. Just nu har Finland kring 300 000 marginaliserade barn och unga, vilket skulle ha kunna se annorlunda ut om vi bara skulle satsa mer på förebyggande arbete. Till att börja med borde vi se till att någon alltid finns där för barnen och ungdomarna, som vill lyssna på dem och kan hjälpa dem.

Många kuratorer och/eller alltför stor arbetsbörda och fler elever ( en del har närmare 1000 elever) än vad tiden och resurserna räcker till. Vi anser att det borde finnas en max. gräns för antal elever per kurator på så vis skulle man se till att arbetsbördan inte blir för stor och eleverna garanteras en jämlik elevvård som de faktiskt får utnyttja.

Därför vill Svensk Ungdom i Österbotten och Svensk Ungdoms jämställdhetsutskott att SU ska jobba för

ATT alla elever i Finland garanteras tillgången till god elevvård

ATT Finland skall satsa på barn och ungas hälsa genom förebyggande arbete

ATT införa en maxgräns för antalet elever per skolkurator, -psykolog, hälsovårdare och/ eller annan behörig stödperson

 

Förbundsstyrelsen svar:

Motionären tar upp ett väldigt viktigt ärende. Som motionären säger är det allt fler unga som mår dåligt och många av dem får inte den hjälp de behöver. Förbundsstyrelsen vill att Svensk Ungdom fortsätter jobba för en politik som gynnar psykisk hälsa. WHO definierar psykisk hälsa som ett tillstånd där individen känner igen sina resurser, klarar livets utmaningar samt kan engagera sig i arbetet och samhället. Det är viktigt att man i ett så tidigt skede som möjligt får vård för sina problem för att de inte ska förvärras. Ges hjälp i ett tidigt stadie krävs mindre resurser och personen återhämtar sig snabbare.

Många av skolpsykologerna, skolkuratorerna och annan stödpersonal arbetar i flera skolor och inte bara en. Detta innebär att skolkuratorn eller skolpsykologen är på plats i en skola bara vissa dagar och tider i veckan. Det är många som vill gå och tala med antingen skolkurator eller skolpsykolog och köerna för att få en tid kan vara ganska långa. Alla har inte råd att gå till en privat psykolog för att prata och till den kommunala vården är det också väldigt långa köer för att få en tid. Dessutom får man inte nödvändigtvis en psykolog som talar svenska inom den kommunala sektorn. Man borde alltid ha rätt att tala om svåra saker och problem på sitt eget modersmål och få svar tillbaka på samma språk.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

ATT alla elever i Finland garanteras tillgången till god elevvård

ATT Finland ska satsa på barn och ungas hälsa genom sektorövergripande förebyggande arbete

ATT införa en maxgräns för antalet elever per skolkurator, skolpsykolog, hälsovårdare och/ eller annan behörig stödperson

 

Utskottets förslag

ATT alla elever i Finland garanteras tillgången till god elevvård

ATT Finland ska satsa på barn och ungas hälsa genom sektorövergripande förebyggande arbete

ATT införa ett minimiantal dagar per vecka per skola då en skolpsykolog/kurator/hälsovårdspersonal är anträffbar

Kongressens beslut
ATT alla elever i Finland garanteras tillgången till god elevvård

ATT Finland ska satsa på barn och ungas hälsa genom sektorövergripande förebyggande arbete

ATT införa en maxgräns för antalet elever per skolkurator, skolpsykolog, hälsovårdare och/ eller annan behörig stödperson