Redan nu finns sju av världens tio största döda marina zoner i Östersjön. Vi kan inte bara se på och låta det hända, säger Freja Pontán.

 

I dag är det Östersjödagen, dagen då vi igen kan konstatera att Östersjön mår dåligt. Vårt hav står inför många utmaningar, den största av dem att mängden näringsämnen som rinner ut i havet är större än havet kan eliminera. Övergödningen leder till att Östersjöns botten dör och blir syrefritt, vilket sätter igång en snöbollseffekt. Freja Pontán, styrelsemedlem i Svensk Ungdom, påpekar att Finland måste ta ett större ansvar i Östersjöns omvårdnad.

– Det talas mycket om att rädda Östersjön och det har gjorts flera försök, vissa av dem lyckade. Trots det blir eutrofieringen hela tiden blir värre och de allt mildare vintrarna förvärrar läget ytterligare. Det är dags att lägga i en ny växel. Ju längre vi väntar, desto svårare och dyrare blir det att återuppliva vårt döende hav, säger Pontán.

Kväve och fosforhalterna har inte minskat i den grad som man önskat och kretsloppet mellan land och hav är snedvridet. Majoriteten av utsläppen på land orsakas av människan – reningsverk, jordbruk, avlopp, trafik och industrier.

– Tillsammans med de andra Östersjöländerna och EU måste vi se över tidigare åtgärder och lägga mer fokus på Östersjön i allmänhet. En konkret åtgärd är att äta mera vild fisk i relation till mängden kött vi äter. Också gödslingen måste optimeras och återvinningen av gödsel måste göras mer lönsam, säger Pontán.

Klimatförändringen lägger också sina spår på Östersjön – större nederbörd, varmare vintrar och ökad skiktning av vattnen förvärrar den onda cirkeln som Östersjön redan befinner sig i. Det allt varmare vattnet skadar många inhemska arter och kan i längden leda till att vissa arter helt försvinner.

– Klimatförändringen är inget nytt fenomen och eftersom den så direkt också påverkar oss finländare borde vi också bära vårt ansvar. Allt för få åtgärder har tagits hittills. Redan nu finns sju av världens tio största döda marina zoner i Östersjön. Vi kan inte bara se på och låta det hända, säger Pontán.