Med sexuella trakasserier avses någon form av oönskat verbalt, icke-verbalt eller fysiskt beteende av sexuell natur som syftar till eller leder till att en persons psykiska eller fysiska integritet kränks, särskilt när en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller tryckande stämning skapas.  I lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män hittar man den nuvarande defininitionen av sexuella trakasserier.

Strafflagen innehåller inga uttryckliga bestämmelser om sexuellt ofredande. Strafflagen innehåller dock en bestämmelse om sexuellt antastande som lyder: ”den som genom beröring utsätter en person för en sexuell handling som är ägnad att kränka personens sexuellasjälvbestämmanderätt ska, om inte straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i detta kapitel, för sexuellt antastande dömas till böter eller till fängelse i högst sex månader.“ Eftersom blottning och så kallade dick picks, ett foto av ett  könsorgan taget i ett sexuellt syfte, inte innebär beröring kan man inte tillämpa detta lagrum.

Gärningar som enligt jämställdhetslagen till sin natur utgör sexuella trakasserier har i rättspraxisen ofta straffats genom strafflagens bestämmelser. I ett betänkande av utrikesministeriet påstås det att de olika formerna av sexuella trakasserier fångas upp dels genom strafflagens bestämmelser gällande sexuellt tvång och sexuellt utnyttjande och dels genom misshandel och ärekränkning. Vi anser att Finland har misslyckats med att stifta om följder för gärningspersoner vid sexuella trakasserier. I brist på en bestämmelse i strafflagen om sexuellt ofredande har exempelvis en gärningsperson som blottat sig för flickor i skolåldern dömts för ”offentlig kränkning avsedligheten”.

I definitionen av sexuella trakasserier bör följande inkluderas: sexuellt insinuerande gester eller miner, som är upprepade, oanständiga skämt och påpekanden eller frågor som gäller kroppsform, klädsel eller privatliv, likaså upprepade brev eller telefonpåringningar med sexuella övertoner eller framlagt pornografiskt material, fysisk beröring, förslag till eller krav på könsumgänge eller annat sexuellt umgänge, våldtäkt eller ansats till våldtäkt. Utöver telefonpåringningar med sexuella övertoner hör i dag även e-postmeddelanden och textmeddelanden till listan.

Vid en internationell jämförelse kan man urskilja flera olika regleringssätt beträffande sexuellt ofredande. Ett sätt att reglera sexuellt ofredande är att låta lagstiftningen innehålla särskilda straffbestämmelser om sexuellt ofredande. En sådan paragraf finns i svensk lagstiftning. Den svenska paragrafen om sexuellt ofredande gäller förutom blottning även andra slag av ofredande. Åklagarämbetet i Mellersta Finland har konstaterat att vissa gärningar som tydligt kränker den sexuella självbestämmanderätten faller utanför strafflagens sexualbrott. På dessa gärningar blir man i praktiken tvungen att tillämpa t.ex. ärekränkning eller misshandelsbrott. I praktiken är problemet alltså att man blir tvungen att tillämpa sådana bestämmelser på gärningar vars naturliga tillämpningsområde de inte hör till. Alltså kan man alltså med fog anse att det finns ett tydligt behov av en särskild straffparagraf om sexuellt ofredande i finsk lagstiftning.

Därför vill Ellinor Juth, Sofia Jern och Susanna Elenius att Svensk Ungdom ska jobba för:

– ATT en straffparagraf för sexuellt ofredande tillämpas i finsk lagstiftning

– ATT sexuella trakasserier gäller även om beröring inte inträffat

– ATT sexuella trakasserier och definieras om och tillämpas i finsk lagstiftning

– ATT sexuellt ofredande definieras om och tillämpas i finsk lagstiftning

Förbundsstyrelsens svar:

Förbundsstyrelsen anser att motionärerna är ute i ett angeläget ärende som blivit allt mer aktuellt i och med att sociala medier fått en allt större roll i vår vardag. Det är viktigt att vi även genom politiska beslut förebygger och förhindrar alla former av sexuella trakasserier. Precis som motionärerna hävdar kräver strafflagen i dag att beröring ska ha inträffat för att man ska kunna dömas för sexuella trakasserier. Strafflagen är enligt förbundsstyrelsen därmed föråldrad och behöver uppdateras, i enighet med motionärens yrkan i den andra att-satsen. I Sverige är det redan i dag möjligt att dömas för  sexuellt ofredande över internet. Fall har även förekommit då personer blivit dömda för våldtäkt över internet. Förbundsstyrelsen anser därför att det är dags för en liknande lagstiftning i Finland, så att även sexuelförbrytare skulle kunna dömmas för de brott de begått.

Förbundsstyrelsen anser även att de två sista ATT- satserna är viktiga samt att motionärerna lyfter upp delvis definierar strafflagen ytterligare. Problematiken kring dem uppstår först då motionärerna i brödtexten nämner kriterier på vad som skulle definieras som sexuellt ofredande. De lyfter upp punkter såsom: “ förslag till könsumgänge eller annat sexuellt umgänge”. Denna mening i brödtexten problematiserar förbundsstyrelsens arbete för motionen eftersom brödtexten inte står i linje med förbundsstyrelsens åsikt i hur frågan borde förändras.

Förbundsstyrelsen anser det som problematiskt då ATT- satserna 1,3,4 i brödtexten ställer “krav” på vad som skall innefattas i lagtexten medan alla dessa krav inte går att omfattas av förbundsstyrelsen. Med den här motiveringen som bakgrund föreslår förbundsstyrelsen att strafflagen ska uppdateras så att beröring inte ska vara ett krav för att kunna dömas för sexuella trakasserier utan att även t.ex. Dickpics ska klassas som sexuella trakasserier.

Därför föreslår förbundsstyrelsen att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT sexuella trakasserier gäller även om beröring inte inträffat

Utskottets förslag:

ATT sexuella trakasserier gäller även om beröring inte inträffat

Kongressens beslut:

– ATT det i strafflagen intas bestämmelser om att fysisk beröring inte ska vara ett krav för att någon ska kunna dömas för sexuella trakasserier