Riksdagsvalet 2019 var långt ett klimatval. I media lyftes jordbruket upp som en av de största bovarna,trots att dess andel är ca 10% av Finlands totala utsläpp. Finlands jord och skogsbruk är väldigt effektiva. Skogen växte med ca 107 miljoner m3 per år och det avverkas ca 70 miljoner m3. Skogen binder mellan 30-60 % av Finlands totala koldioxidutsläpp varje år. Kolavtrycket för ett kilo finsk tomat är 2.6kg koldioxidekvivalent. Mängden har halverats på 10 år. En tomat odlad i växthus har ett vattenavtryck på 20-35 liter per kilo, motsvarande i Spanien är över 3000 liter. Vallen (gräset) till korna binder kol i jorden och gödseln från korna kan producera gas till gasbilar. Mjölken släpper ut ett kilo CO2 per liter, globala medeltalet är 2,5. Köttproduktionen i Finland släpper dessutom ut endast 1/6 av mängden i Tyskland.  Jordbrukarna arbetar aktivt för att minska sina utsläpp. Användningen av antibiotika är minimal och används inte i förebyggande syfte. De nordiska länderna använder minst antibiotika till djuren, vilket minskar risken för antibiotikaresistenta bakterier. Tyvärr minskar kunskapen om jord- och skogsbruk bland unga, trots att det är ett av de områden som binder kol i Finland.

Svensk Ungdom i Österbotten anser därför att SU bör arbeta för:

– ATT Man lär ut mera om jord- och skogsbruket i grundutbildningen.

– ATT Vi stödjer jordbrukarna i deras arbete mot klimatförändringen.

Förbundsstyrelsens svar: 

Motionären lyfter upp ett viktigt ämne med tanke på den pågående samhällsdebatten om klimatförändringen och biodiversiteten. I den här debatten figurerar även flera osanningar, vilket är ytterst beklagligt och något som Svensk Ungdom aktivt försökt motverka. Jordbrukarna har en viktig roll i stävjandet av klimatförändringen och det arbetet behöver stödjas på olika sätt. Förbundsstyrelsen anser därför att den att-sats som motionären presenterar kring att hjälpa jordbrukarna i deras arbete mot klimatförändringen är av yttersta vikt.

Den första att-satsen som lyfter upp en problematik om att undervisningen i grundutbildningen kring jord- och skogsbruk borde utvecklas. De senaste åren har läroplanen i grundskolan utvecklats otroligt mycket och även klimatförändringen samt jord- och skogsbruken har tagits mer in i undervisningen. Eleverna i grundskolan får nu betydligt mer kunskap om både utsläppen, näringskedjan och vikten av den inhemska maten och förbundsstyrelsen anser att det för tillfället inte finns luckor i utbildningen kring detta. Det är framförallt de äldre generationerna som ofta ställer sig skeptiskt till klimatförändringen och har en bristfällig kunskap kring lösningarna men det löses inte genom att öka undervisningen i grundskolan. Med denna motivering anser förbundsstyrelsen att den andra att-satsen inte borde föranleda några åtgärder.

För att stödja jordbrukarna i arbetet mot klimatförändringen är det också viktigt att nämna EU:s mångåriga finansieringsram MFF. Den nya finansieringsramen för 2021-2027 har inte ännu blivit godkänd, och vi anser att det är viktigt att betona kampen mot klimatförändringen då det kommer till jordbruksstöden inom finansieringsramen. På detta sätt kan vi också trygga stödet åt jordbrukarna i hela EU.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT vi stödjer jordbrukarna i deras arbete mot klimatförändringen.

Utskottets förslag:

– ATT vi stödjer jord- och skogsbrukarna i deras arbete mot klimatförändringen.

Kongressens beslut:

– ATT vi stödjer jord- och skogsbrukarna i deras arbete mot klimatförändringen