Kulturlandskapen i Finland minskar i rask takt och detta utgör ett stort hot mot vår biologiska mångfald. Hagmarker, strandängar och vildängar har minskat kraftigt vilket har lett till att skalbaggar, fjärilar, trollsländor och andra insekters mist sina naturliga levnadsmiljöer. Det bästa sättet att återuppliva våra kulturlandskap eller naturbetesmarker är genom, ja, naturbete.   Naturbetesmarker är artrika, både vad gäller flora och fauna. De är också viktiga rastplatser för migrerande fåglar och fungerar som kolsänkor. Naturbetesmarker i sjö- och kustnära lägen fångar upp näringsläckage från omkringliggande åkermark och hjälper på så sätt till att minska övergödningen av Östersjön. I Sverige kan man köpa naturbetesmärkt kött från Coop mataffärer. Svenskt Sigill definierar naturbetesområden som permanenta gräsmarker som inte plöjs, sås in, gödslas eller bearbetas. Som permanent gräsmark räknas marker som inte plöjts upp på minst 20 år.

I Sverige är de viktigaste kriterierna för att certifiera sig enligt SIGILL KVALITETSSYSTEM AB följande:

– Minst 50% av gårdens betesmarker ska vara naturbetesmark

– Djuren ska gå på naturbetesmark minst 50% av betesperioden

– Djur över 250 kg ska under stallperioden utfodras med minst 70% grovfoder

– Köttet ska möras minst 2 veckor innan det når konsumenten

Det talas mycket om att vi borde äta bättre kött. För konsumenten kan det dock vara svårt att påverka detta om man inte vet varifrån köttet kommit. En orsak till att naturbetesmarkerna minskat är jordbrukets modernisering och höga krav på produktivitet vilket i viss mån gjort naturbetesmarkerna ekonomiskt olönsamma för lantbrukaren. För att hjälpa lantbrukaren återgå till en mer hållbar djurproduktion måste konsumenterna veta att de köper naturbeteskött.

Därför vill Svensk Ungdom i Helsingfors:

– ATT man i Finland tar fram ett certifikat för naturbeteskött i stil med det i Sverige

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären tar upp ett viktigt ämne. Mängden kulturlandskap har stadigt minskat i Finland och de flesta olika typerna av kulturlandskap är hotade eller akut hotade. Samtidigt har också ängarnas och hagarnas växter och djur minskat kraftigt, och dessa arter utgör idag den näst största gruppen av hotade arter i vårt land. För att upprätthålla de finska kulturlandskapen är det viktigt att ge konsumenten informationen och möjligheten att välja mjölk- och nötköttsprodukter som säkrar vården av naturbetesmarkerna.

Motionären tar det svenska SIGILL KVALITETSSYSTEM AB naturbeteskött certifikatet som ett exempel och förbundsstyrelsen tycker att detta kunde användas som modell då vi i Finland utvecklar ett eget certifikat.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT man i Finland tar fram ett certifikat för naturbeteskött i stil med det i Sverige

Utskottets förslag:

– ATT man i Finland tar fram ett certifikat för naturbeteskött i stil med det i Sverige

Kongressens beslut:

– ATT man i Finland tar fram ett certifikat för naturbeteskött i stil med det i Sverige