Att kunna ansöka om, få beviljat och vara säker på att ett besöksförbud upprätthålls är viktigt för att den enskilda individen ska kunna känna sig trygg. Besöksförbud är en skyddsmekanism, som måste fungera på ett bra sätt för att garantera säkerheten hos den som ansöker om besöksförbud. Syftet med förbudet är att förebygga brott och förbättra möjligheterna för polisen att ingripa i allvarligt trakasseri. Men som det ser ut idag så finns det många brister kring besöksförbudet.

Tröskeln för att ansöka om besöksförbud är rätt så hög i och med att det ofta handlar om situationer där ord står mot ord och det kan vara svårt för tingsrätten att bedöma huruvida det finns belägg. Tröskeln för att ansöka om ett besöksförbud har också höjts i och med att den som får avslag numera blir tvungen att betala en avgift på 260 euro, en avgift som tidigare inte uppbars. Införandet av avgiften för avslagen ansökan har gjort att antalet ansökningar om besöksförbud har minskat. Innan avgiften infördes var antalet ansökningar omkring 3 000 per år, medan de år 2018 endast var något över 2 000. Antalet anmälningar om brott mot besöksförbud visar dessutom att cirka två av tre besöksförbud bryts mot.

Det krävs åtgärder för att säkra att besöksförbud faktiskt är effektiva och garanterar sökandens säkerhet.

Därför vill Svensk Ungdoms jämställdhetsutskott att Svensk Ungdom ska jobba för:

– ATT snabbare skyddsåtgärder införs vid brott mot besöksförbud

– ATT tröskeln för att utfärda tillfälligt besöksförbud ska sänkas

– ATT avgiften för avslag tas bort

– ATT övervakning förbättras t.ex. genom elektronisk övervakning

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter upp en mycket viktig fråga och precis som motionären skriver så krävs det fler åtgärder som försäkrar att besöksförbuden är effektiva och garanterar den sökandes säkerhet, eftersom det inte är verklighet idag. Snabba skyddsåtgärder vid brott mot besöksförbud är mycket viktiga med tanke på individers säkerhet. Precis så som motionären skriver är det många som i dag bryter mot besöksförbud och det är klart att det krävs verktyg som förhindrar att de bryts mot.

Orsaken för att förbundsstyrelsen anser att avgiften för avslag inte ska slopas helt handlar om att avgiften förhindrar att människor skickar in onödiga ansökningar. Innan avgiften tillsattes ramlade det in ansökningar om fall som inte kunde motiveras tillräckligt, vilket ledde till att den tid personalen kunde ha satt på att behandla viktiga ansökningar istället gick till ansökningar som inte var lika seriösa.  Förbundsstyrelsen ser ändå vikten av att alla ska ha samma möjligheter att skicka in en ansökan och därför ska det också finnas möjlighet att få gratis rättshjälp.

Just nu finns det inga problem vid utfärdandet av tillfälliga besöksförbud och förbundsstyrelsen anser därför att Svensk Ungdom inte ska behöva arbeta för den frågan. Förbundsstyrelsen anser även att det finns en del problematik i den fjärde att-satsen i och med att elektronisk övervakning kan tolkas på flera olika sätt och att det är problematiskt att övervaka personer då de inte nödvändigtvis har brutit mot någon lag. Därmed anser förbundsstyrelsen att enbart den första att-satsen ska godkännas.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT snabbare skyddsåtgärder införs vid brott mot besöksförbud

Utskottets förslag:

– ATT snabbare skyddsåtgärder införs vid brott mot besöksförbud

– ATT kostnaderna kring ansökningsprocessen för besöksförbud sänks

Kongressens beslut:

– ATT snabbare skyddsåtgärder införs vid brott mot besöksförbud

– ATT det ska vara lättare att ansöka om och få offentlig rättshjälp