I liberalismens namn vill många legalisera både köp och försäljning av sexuella tjänster, med argumentet att alla har rätt att bestämma över sin egen kropp. Man menar att i och med en legalisering av sexköp skulle människohandeln och sexuell exploatering minska och stigman kring ämnet avta. Däremot visar undersökningar att i de länder där sexköp är lagligt så är också människohandel mest förekommande och ökar dessutom. Många menar att prostitution är världens äldsta yrke, men personer med erfarenhet av kommersiell sexuell exploatering menar att prostitution snarare ska beskrivas som ett av världens äldsta förtryck. Det går inte att frånkomma problematiken inom prostitution vad det gäller ekonomisk utsatthet, eller annan sorts utsatthet som ofta förekommer hos de som säljer sex och problematiken med att köpare utnyttjar den utsattheten. För många inom prostitution är det inte fråga om ett fritt val, utan brist på andra alternativ, dessutom löper man risk att utsättas för trafficking.

Europaparlamentet erkänner prostitution som en form av våld mot kvinnor och studier om prostitution visar just det. Av 854 kvinnor inom prostitution från 9 olika länder så visade ⅔ symptom på PTSD (posttraumatisk stresstörning) som kan jämföras med krigsveteraner, överlevare från våldtäkt och flyktingar som utsatts för statligt sanktionerad tortyr. Forskning visar att 62 % av kvinnor i prostitution i 9 länder rapporterat att de har blivit våldtagna sedan de hamnade i prostitution och 71% sade att de upplevt fysiskt våld. Prostitution kan på så vis, vid beaktande av den grymhet som säljaren utsätts för, inte anses som ett yrke. Denna sexuella exploatering bör beaktas som en grogrund för våld och kränkningar av mänskliga rättigheter och det ska vara brottsligt att utnyttja en annan människa sexuellt. Vår nuvarande lagstiftning har misslyckats att skydda offer för människohandel och vi anser att Finland ska kriminalisera sexköp. Vi föreslår en lagstiftning  enligt den svenska modellen som förbjuder köp av sexuella tjänster & att man erbjuder sociala insatser för att hjälpa människor i prostitution.

Därför vill Svensk Ungdoms jämställdhetsutskott att Svensk Ungdom ska jobba för:

– ATT Finland inför en sexköpslag enligt den svenska modellen

– ATT Finland erbjuder sociala insatser, stöd och exitprogram åt offer för prostitution

– ATT olika myndigheter samarbetar med varandra för att identifiera och stödja offer för människohandel

Förbundsstyrelsens svar:

Förbundsstyrelsen anser att detta är ett viktigt och aktuellt ämne där Svensk Ungdom behöver skapa en enhetlig åsikt inom förbundet. Enligt den finska prostitutionslagstiftningen  är det för tillfället förbjudet att köpa sex av en person som är ett människohandelsoffer, vilket försäkrar att det är köparen som straffas och inte den prostituerade. Det här är enligt förbundsstyrelsen en viktig del i sexuallagstiftningen.

I en liberal värld kan sexköp vara lagligt inom ramarna där inte människohandel förekommer. Fastän att-satserna om exit program föll förbundsstyrelsen i smaken gör brödtexten situationen problematiskt då det i brödtexten står att den svenska modellen skall införas.

Den svenska modellen förespråkar ett system vilket skulle förbjuda allt sexköp, oberoende om personen i fråga är ett människohandelsoffer eller inte. Enligt förbundsstyrelsen skulle flera människor sättas i en utsatt position vilket skulle försämra situationen för de prostituerade om sexköp skulle förbjudas för alla.

Med den här motiveringen anser förbundsstyrelsen att motionen inte ska föranleda några åtgärder och att kongressen istället ska anta förbundsstyrelsens förslag i det politiska programmet. 

Utskottets förslag:

Att motionen inte föranleder några åtgärder

Kongressens beslut:

-ATT Finland inför en sexköpslag enligt den svenska modellen

– ATT Finland erbjuder sociala insatser, stöd och exitprogram åt offer för prostitution

– ATT olika myndigheter samarbetar med varandra för att identifiera och stödja offer för människohandel