Motionen ”Sprutorna bort från gatorna”, som talar för att införa injektionsrum godkändes på Svensk Ungdoms kongress 2016. Motionen är fortfarande aktuell, då man på flera håll i landet vill införa injektionsrum. Ärendet har varit upp till behandling i bland annat Helsingfors, Åbo och Lahtis. Ett hundratal injektionsrum har införts i flera länder med goda resultat, ett sjuttiotal av dem i Europa.

Införandet av injektionsrum i Finland bromsas upp av den finska lagstiftningen, som förbjuder innehav och användning av droger. En speciallag kunde tillåta användning och innehav av droger i dessa injektionsrum. Till exempel i Köpenhamn är det möjligt att inom ett begränsat område tillåta innehav av narkotika.

Ett injektionsrum är ett övervakat utrymme för användare av intravenösa droger. I injektionsrummet agerar en hälsovårdare eller sjukskötare som övervakare och handledare. I injektionsrummet finns rena sprutor och nålar samt desinfektionsredskap till handa. Genom att erbjuda rum och rena redskap för injicering av intravenösa droger motarbetar man förekomsten av infektionssjukdomar, minskar på dödsfall relaterade till överdosering samt förbättrar säkerheten på allmänna platser. Denna lågtröskelverksamhet skulle göra det enklare för droganvändare att söka hjälp. Injektionsrum skulle bidra till att sprutorna och nålarna skulle till en viss mån flytta bort från gator, trappuppgångar och allmänna toaletter. Injektionsutrymmen har på många håll även minskat på kriminaliteten i städer.

I Helsingfors hör återupplivning av drogförgiftningspatienter till akutvårdares vardag. Smutsiga injektionsredskap kan leda till infektioner som förutsätter långa sjukhusperioder. I värsta fall leder en dåligt utförd injektion till amputation.

Enligt statsrådets förordning om smittosamma sjukdomar 146/2017 §6 ska kommuner erbjuda rena injektionsredskap. För tillfället finns det endast 66 så kallade ”sprutbytarpunkter” (fi: neulanvaihtopisteet) i Finlands 310 kommuner. Det här missförhållandet bör åtgärdas.

Svensk Ungdom i Nyland vill

– ATT Svensk Ungdom fortsätter jobba för införandet av injektionsrum i Finland

– ATT det i Finland införs en speciallag som tillåter innehav och användning av narkotika på ett begränsat område

– ATT man jobbar för att fler kommuner följer statsrådets förordning om smittosamma sjukdomar 146/2017 §6

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter upp ett viktigt ämne som redan tidigare varit en stor del av förbundets politik. Ärendet har även tidigare diskuterats på förbundets kongress och år 2018 lämnade SU också in en motion till SFP:s partidag som tog fasta just på behovet av injektionsrum. Även om motionen på partidagen inte godkändes i den form SU hade önskat har arbetet för att inrätta injektionsrum för missbrukare fortsatt.

Drogrelaterat missbruk är ett problem som under den senaste tiden endast vuxit.. För att ta itu med problemet och erbjuda hjälp måste drogmissbruket bort från gatorna, och flyttas till trygga och kontrollerade miljöer. Här är injektionsrummen en stor del av lösningen.  På så sätt minskar risken för överdoseringar, infektioner orsakade av smutsiga nålar och dödsfall. För tillfället är injektionsrum inte lagliga i Finland. I dag finns ett hundratal injektionsrum runt om i världen, de flesta i Nederländerna men även här i norden, i Danmark och Norge. Effekterna har visat sig vara positiva och anses hjälpa de som har det svårast. Även om frågan redan länge varit en del av förbundets politik anser förbundsstyrelsen att det här är något förbundet kunde lyfta upp ännu mer.

Därför anser förbundstyrelsen att Svensk Ungdom ska arbeta för att:

– ATT Svensk Ungdom fortsätter jobba för införandet av injektionsrum i Finland

– ATT det i Finland införs en speciallag som tillåter innehav och användning av narkotika på ett begränsat område

– ATT man jobbar för att fler kommuner följer statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar 146/2017 §6

Utskottets förslag:

– ATT Svensk Ungdom fortsätter jobba för införandet av injektionsrum i Finland

– ATT det i Finland införs en speciallag som tillåter innehav och användning av narkotika på ett begränsat område

– ATT man jobbar för att fler kommuner följer statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar 146/2017 §6

Kongressens beslut:

– ATT Svensk Ungdom fortsätter jobba för införandet av injektionsrum i Finland

– ATT det i Finland införs en speciallag som tillåter innehav och användning av narkotika på ett begränsat område

– ATT man jobbar för att fler kommuner följer statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar 146/2017 §6