Väntetiden för arbetslöshetsförmåner för individer utan examensstudier eller jobb är 21 veckor. Under denna tid bör individen försörja sig själv. Självrisktiden, för individer som avlagt examen efter gymnasiet eller grundskolan eller har uppfyllt arbetsvillkoret, är 5 dagar.

Arbetsvillkoret fylls då individen varit anställd i ett jobb med 26 arbetsveckor, med minst 18 timmar arbete i veckan, en lön på minst det som står i kollektivavtalet och det bör hänt under en period på 28 månader före arbetslösheten. I de 28 månader tas inte i hänsyn studietiden i t.ex. grundskolan eller gymnasiet, det förväntas att individen jobbat minst 18 timmar i veckan under grundskole – och/eller gymnasietiden. Att inte ta i hänsyn studietiden i grundskolan eller gymnasiet är lagstridigt men TE-byrån fortsätter räkna enligt denna modell.

Denna helhet leder till negativ särbehandling speciellt av gymnasiestudenter och betyder indirekt att studentexamen värdesätts mindre än grund-yrkesstudier och egentligen alla studier och examen. Situationen kan påträffas bland annat då individen blir utan studieplats efter grundskolan eller gymnasiet eller avslutat sin militärtjänst. Problematiken kommer fram speciellt då individen vill sysselsätta sig. Ett exempel vore studier via öppna högskolor, som anses av TE-byrån vara ett klandervärt sätt att handla sig och så kan då bestraffas ytterligare med en karenstid på upp till 90 dagar, då avbryts även väntetiden för karensens tid. En karenstid på 90 dagar är det maximala straffet för klandervärt sätt att handla sig som en arbetslös arbetssökande, även då är 90 dagar mycket mindre än 21 veckors väntetid. Helheten är orimlig med tanke på att ungdomsgarantin, som bör garantera sysselsättning, redan finns.

Vi anser att väntetiden för individer utan examensstudier efter grundskola eller gymnasium eller arbetsvillkor uppfyllande jobb bör ha en lika väntetid som övriga, den så kallade självrisktiden på 5 dagar. Ungdomsgarantin finns redan och dess uppgift är att se till sysselsättningen för den unga. Juridiskt beviljad negativ särbehandling och diskriminering bör avslutas.

Därför vill EPU att Svensk Ungdom ska arbetar för:

– ATT man skall jobba för att väntetiden på 21 veckor ändras till självrisktiden på 5 dagar

Förbundsstyrelsens‌ ‌svar:‌

Motionären lyfter upp ämne av allra högsta vikt kring också en pågående debatt i samhället. Motionärens problematik lyfter upp en orättvisa på skillnad mellan väntetider som drabbar många oskäligt. Därför är förbundsstyrelsen också enad att den här problematiken bör tacklas i vår politik.

I Sanna Marins regering har man hårt motverkat problematiken med de olika stödformerna som idag bildar en helhet som ofta är svår att ta till sig.. I regeringsprogrammet framförs den modell som Svensk Ungdom länge förespråkat de vill säga en negativ inkomstskatt som skulle ersätta de olika stöden vi ser i dag och som samtidigt skulle sporra till arbete.

I Sanna Marins regering finns en vilja av att utveckla och sträva framåt och förbundsstyrelsen ser därmed att modellen med negativ inkomstskatt kan bli verklighet ännu under den här regeringsperioden. Därför ser förbundsstyrelsen det som mer ändamålsenligt att fortsätta arbetet kring den modell vi tidigare förespråkat istället för att lappa det nuvarande systemet som är bristfälligt på flera punkter. Därmed anser förbundsstyrelsen motionen vara besvarad med denna utredning och arbetet kommer fortsätta för att Finland ska ta i bruk en negativ inkomstskatt.

Därför föreslår förbundsstyrelsen att motionen inte föranleder några åtgärder.

Utskottets förslag:

Att motionen inte föranleder några åtgärder.

Kongressens beslut:

Att motionen inte föranleder några åtgärder.