Svensk Ungdom har senast reviderat sina stadgar 2015. I enlighet med god förvaltningssed bör man se över föreningens stadgar med jämna mellanrum. Eftersom det gått fem år sedan man sett över stadgarna senast är det dags att utreda huruvida de nuvarande stadgarna är i linje med verksamheten idag. Föreningslagen ändrades också 2017, och därför är det god praxis att också se över stadgarna, så att de är i enlighet med föreningslagens anda.

Förbundskongressen har traditionellt ordnats på våren, och är i enlighet med t.ex. Svenska Folkapartiets partidag och andra finlandssvenska förbunds årsmöteskalender. Från och med 2017 har ändå alla val ordnats på våren, vilket ökar på förbundets arbetsbörda markant under vårmånaderna. Under våren 2019 var arbetsbördan för både förbundsstyrelsen och personalen stor med val både i april och maj, och därmed fick förbundskongressen inte det maximala fokuset. Medlemskapet ska kunna påverka förbundets linjer och verksamhet och även delta i valarbetet, och därför är en flytt av kongressen i dagens läge välmotiverat.

I samband med revideringen av stadgarna skulle det även vara bra att se över förbundets modellstadgar för medlemsföreningarna. Förbundet ska ge allt sitt stöd till medlemsföreningarna, och bygga upp framtidens lokalavdelningar och kretsar tillsammans med dem. Det är endast genom god förvaltningssed som förbundet kommer vidare till 2020-talet.

Därför föreslår jag:

– Att kongressen flyttas till hösten

– Att förbundsstyrelsen inleder en process för att revidera sina stadgar

– Att nya modellstadgar utformas för förbundets lokalavdelningar och kretsar

Nicholas Kujala

Förbundsstyrelsens svar:

Motionen behandlar ett ärende som fler förbundsstyrelsen i Svensk Ungdom har diskuterat. En flytt av kongressen till hösten skulle underlätta arbetet för Svensk Ungdom på flera sätt men skulle även medföra vissa utmaningar. Ifall kongressen skulle ta plats under hösten istället för på våren, vilket just nu är läget, skulle den inte infalla samtidigt som våra nationella val. Just nu ordnas alla nationella val under våren, precis som kongressen, vilket försvårar arbetet både för Svensk Ungdoms kandidater men också personalen. Den exceptionella våren 2020 har medfört komplikationer i största allmänhet men har även tvingat förbundsstyrelsen att flytta kongressen till hösten. Därmed kommer styrelsen prova denna möjlighet och vidareutveckla den ifall det anses vara ett fungerande koncept.

En annan fråga som flera förbundsstyrelser diskuterat är förnyandet av Svensk Ungdoms stadgar. Det är heller ingen hemlighet att förbundsstyrelsen för verksamhetsåret 2019-2020 förberett ett arbete för att under det följande verksamhetsåret förnya förbundets stadgar och presentera dem på förbundskongressen 2021, oavsett om den sker på hösten eller våren. Ärendet om modellstadgarna är också något som förbundsstyrelsen inlett arbetet kring redan nu eftersom det finns ett stort behov att uppdatera modellstadgarna för både lokalavdelningarna och kretsarna.

Därför föreslår förbundsstyrelsen att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– Att förbundsstyrelsen utreder den bästa tidpunkten på året för kongressen

– Att förbundsstyrelsen inleder en process för att revidera sina stadgar

– Att nya modellstadgar utformas för förbundets lokalavdelningar och kretsar

Utskottets förslag:

– Att förbundsstyrelsen utreder den bästa tidpunkten på året för kongressen

– Att förbundsstyrelsen inleder en process för att revidera sina stadgar

– Att nya modellstadgar utformas för förbundets lokalavdelningar och kretsar

Kongressens beslut:

– Att förbundsstyrelsen utreder den bästa tidpunkten på året för kongressen

– Att förbundsstyrelsen inleder en process för att revidera sina stadgar

– Att nya modellstadgar utformas för förbundets lokalavdelningar och kretsar