Sommarjobb fungerar ofta som ett första steg in i arbetslivet och ger samtidigt värdefulla arbetserfarenheter och -kontakter. Det är viktigt att ungdomar tidigt blir involverade i arbetslivet, eftersom tröskeln för att söka sommarjobb kommande år på det sättet blir lägre. Den unge börjar samtidigt samla erfarenhet och får chansen att tjäna egna pengar.

Arbetsmarknaden ses dessutom ofta som otrygg; många unga omfattas exempelvis av så kallade nollavtal, vilket innebär att arbetstagaren inte har bestämda arbetstider och kan därmed hamna i perioder där det inte finns arbete. Arbetsmarknaden är dessutom relativt otillgänglig för unga, speciellt om man ser till personer som lever med en funktionsnedsättning.

Många städer har i bruk så kallade sommarjobbssedlar, såsom Björneborg (för niondeklassare), Borgå (16-18-åringar), Jyväskylä (17-18-åringar), Uleåborg (15-17-åringar) och Vasa (15-29-åringar).

Utöver detta erbjuder städer och kommuner möjligheter till sommarjobb och sommarpraktik till unga i olika åldrar, men åldersfönstret varierar stort. I exempelvis Seinäjoki erbjuder man platser till 15-18-åringar, i Borgå till ungdomar födda 1997-2004 och i Helsingfors till 16- och 17-åringar, medan man i Jyväskylä erbjuder platser till 15-28-åringar. I Korsholms kommun erbjöds ifjol (2019) 75 platser riktade till unga födda mellan 1997-2002. Denna siffra kan jämföras med Vasa stads 400 platser.

Exempelvis i Vasa har man fyra olika kvoter för sommarjobbsplatser; en kvot avsedd för 14-15-åringar, en för 16-17-åringar, en för 18-24-åringar samt en för 16-24-åriga unga som har en funktionsnedsättning och specialbehov. På det här sättet säkerställs att det finns möjlighet för olika åldersgrupper att söka arbete, trots varierande tidigare erfarenhet. Dessutom inkluderas personer med specialbehov i mycket större mån, eftersom dessa personer ofta i annat fall inte anses kvalificerade.

Svensk Ungdom i Österbotten anser därför att SU bör arbeta för:

– ATT tröskeln för att i egenskap av arbetsgivare anställa ungdomar skall sänkas genom olika stödinsatser, t.ex. Sommarjobbssedlar

– ATT även personer med funktionsnedsättning skall inkluderas i större utsträckning än idag, t.ex. genom införande av särskild kvot

– ATT åldersfönstret i mån av möjlighet skulle vara ungefär detsamma i hela landet

– ATT man skall samarbeta för en mer flexibel arbetsmarknad för unga, genom att göra det möjligt att söka sommarjobb över stadsgränserna och öppna för fler platser som inte kräver tidigare erfarenhet

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter fram ett ärende som är av yttersta vikt för just Svensk Ungdoms primära målgrupp. Att ha en syssla under sommaren, som dessutom kanske ger en den första egna inkomsten, är viktigt för unga. Det är samtidigt ett steg in på arbetsmarknaden och underlättar i flera fall den fortsatta sysselsättningen. Därmed är sommarjobben otroligt viktiga för hela arbetsmarknaden och dess funktionsduglighet.

Sommarsedlar är dock redan tillgängliga i de flesta kommunerna och därför anser förbundsstyrelsen att motionärens yrkan på att dessa ska införas i den första att-satsen inte är aktuell just nu. Vi anser också att den andra att-satsen, om en kvot för personer med funktionsnedsättning, kan bli mycket svår i praktiken. Detta i och med att det inte finns en “hård definition” på vad en funktionsnedsättning är. En kvot som sätter människor i olika fack kan också bli polariserande, vilket gör den att-satsen ännu svårare. Förbundsstyrelsen anser att det ska finnas varierande arbetsmöjligheter också för personer med olika typer av funktionsnedsättning men anser inte att en kvot för olika funktionsvariationer är rätt väg att gå.

Den tredje att-satsen om de olika åldersfönstren är viktig för SU, inte minst från ett jämlikhetsperspektiv, men att-satsen är för vag för att förbundet under det kommande verksamhetsåret ska kunna föra en målinriktad politik kring motionärens frågeställning. Förbundsstyrelsen anser också att det vore viktigt att även unga har möjlighet att söka sig till olika kommuner för att få ett sommarjobb, precis som motionären i den sista att-satsen förespråkar. Möjligheterna till sommarjobb ser mycket olika ut i olika kommuner, vilket är naturligt, men det kräver också flexibilitet. Det är redan i dag möjligt att arbeta i andra kommuner än sin egen hemkommun och förbundsstyrelsen anser därmed att även den sista att-satsen är besvarad med den ovanstående motiveringen.

Därför föreslår förbundsstyrelsen att motionen inte föranleder några åtgärder.

Utskottets förslag:

– ATT tröskeln för att i egenskap av arbetsgivare anställda ungdomar skall sänkas genom olika stödinsatser, t.ex. sommarjobbssedlar.

– ATT även personer med funktionsnedsättning skall inkluderas i större utsträckning än idag, t.ex. genom införandet av särskild kvot

– ATT åldersfönstret i mån av möjlighet skulle vara ungefär detsamma i hela landet

Kongressens beslut:

Att motionen inte föranleder några åtgärder.