I ett samhälle som kretsar kring skärmar är det viktigt att barn och ungdomar lär sig använda internet på säkert och effektivt. Därför vill vi att det i grundskolan skulle ingå mer undervisning kring användningen av internet och olika program.

Även om det till en viss mån redan ingår användning av datorer eller dylikt så borde det fokuseras ännu mer på att lära ut till eleverna hur man använder internet som ett hjälpmedel och inte enbart för underhållningens skull. Målet skulle vara att eleverna skulle lära sig att snabbt och smidigt söka upp information.  Att lära sig använda datahanteringsprogram som Excel och Word skulle också ingå i inlärningen. Till undervisningen skulle också höra att diskuteras farorna som internet och sociala medier medför.

Svensk Ungdom i Nyland vill

– Att i grundskoleundervisningen skulle ingå en mer omfattande användning av internet.

– Att läroanstalterna lär ut användningen av de vanligaste ordhanterings- och kalkylprogrammen

– Att i undervisningen skulle ingå en djupare genomgång av farorna som internet och sociala medier medför

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter upp en viktig fråga kring det ökande behovet av kunskap om internet och datahantering. Inte enbart i framtidens arbetsliv finns det ett stort behov av att kunna använda sig av internet och förstå dess olika funktioner utan vi ser trenden redan i dag. Det finns stora brister i kunskapen gällande internet och datahantering särskilt hos den äldre befolkningen. Förbundsstyrelsen anser dock att denna fråga inte längre är aktuell, eftersom läroplanen redan gjort stora framsteg och uppdateringar kring just internet samt ord- och kalkyleringsprogram. Därmed finns bristerna inom dessa ämnen främst hos personer i en tidigare generation än hos dem som går i grundskolan.

Det är precis som motionären lyfter upp viktigt att barn och unga lär sig hantera olika verktyg och bl.a. förstå hur sociala medier fungerar. Den nya läroplanen har stor fokus på digitalisering och därför anser förbundsstyrelsen att denna motion är besvarad med ovanstående motiveringar.

Förbundsstyrelsens föreslår därför att motionen inte föranleder åtgärder.

Utskottets förslag:

Att motionen inte föranleder åtgärder.

Kongressens beslut:

Att motionen inte föranleder åtgärder.