Tvåspråkiga kommuner skall kunna erbjuda integrationsutbildning som motsvarar deras språkliga förhållanden. Detta ligger i såväl samhällets som näringslivets intressen. Kunskaper i både finska och svenska skulle öppna Finland för invandrare från ett helt nytt och bredare perspektiv. Samtidigt skulle även Finlands ekonomi vinna på att få arbetstagare med ännu fler betydelsefulla färdigheter såsom kunskaper i bägge nationalspråken.

Integration på de båda inhemska skulle förse studerande med djupare kulturell kompetens. Dessutom kunde den erbjuda även större social och professionell rörelsefrihet för nya finländare. Integrationsutbildning som tar vara på både finska och svenska skulle skapa bättre förutsättningar för att öka sysselsättning genom att bryta språkmuren som skiljer flera potentiella arbetstagare och -givare åt.

Därför vill Svensk Ungdom i Helsingfors:

– Att tvåspråkiga kommunerna erbjuder integrationsutbildning där studerande skulle få välja mellan fokus på antingen finska eller svenska, men ändå lära sig det andra inhemska, t.ex. i proportionen 75% respektive 25%.

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter upp ett synnerligen viktigt ämne som länge diskuterats både i samhällsdebatten men även inom Svensk Ungdom. Att invandrare ska ha möjlighet att integreras på antingen finska eller svenska ser förbundsstyrelsen som viktigt, speciellt att personen i fråga själv ska ha möjligheten att välja. I dag är det inte alltid möjligt för en invandrare som kommer till Finland att välja ifall hen vill integreras i samhället på svenska eftersom det sällan finns information om det svenska språket i Finland och många myndigheter kommer med osanningar om att det inte är möjligt att klara sig och få jobb i Finland ifall man väljer att integreras på svenska. Det här problematiken är något förbundet länge fört fram för att säkerställa att svenskan och finskan har en jämlik position i integreringen.

Förbundsstyrelsen anser ändå inte att en tvåspråkig lösning av integrationen skulle erbjuda de positiva effekter som motionären räknar med. Integrationsprocessen är får många invandrare väldigt tung och det kan vara svårt att anamma den finländska kulturen och till råga på att lära sig ett helt nytt språk. Att därtill behöva lära sig två nya språk, även om fokus skulle ligga på det ena, ser förbundsstyrelsen det som oskäligt. Inlärningen av två språk parallellt kan leda till att det är svårt att greppa vilket språk som var vilket. Förbundsstyrelsen ser därför att det är viktigare att invandrare får fokusera på ett språk för att så bra som möjligt kunna integreras i samhället. Istället vill förbundsstyrelsen även under det kommande verksamhetsåret fortsätta arbetet för att bättre synliggöra en integreringsprocess på svenska.

Därmed anser förbundsstyrelsen att motionen inte ska föranleda några åtgärder. 

Utskottets förslag:

ATT tvåspråkiga kommunerna erbjuder integrationsutbildning där studerande skulle få välja mellan fokus på antingen finska eller svenska, men att det ändå skulle finnas möjlighet att lära sig det andra inhemska språket.

Kongressens beslut:

– ATT tvåspråkiga kommunerna erbjuder integrationsutbildning där studerande skulle få välja mellan fokus på antingen finska eller svenska, men att det ändå skulle finnas möjlighet att lära sig det andra inhemska språket.