Vi vill att EU-försvarssamarbetet utvecklas och fördjupas. Kostnaderna för utveckling och anskaffning av försvarsmaterial håller på att stiga mycket snabbare än försvarsbudgeterna. Enligt Europeiska parlamentets utredning (2013) kostar bristen av samarbete mellan medlemsstaterna i försvars och säkerhetssektorn kring 25-100 miljarder euro årligen. Utvecklingen av försvarssamarbetet har även strategiska fördelar: dysfunktionellt samarbete och fragmentation inom försvarssektorn bidrar till att våra väpnade styrkor inte kan placeras lika effektivt och därigenom försvårar EUs förmåga att reagera och försvara.

Då medlemsstater börjar öka sina försvarsbudgeter kan EU hjälpa dem att allokera resurserna effektivare. Genom att samla resurser kan individuella medlemsstater nå högre produktion, utveckla försvarsteknologier och anskaffa utrustning som inte skulle vara möjligt på egen hand. Ökat samarbete skulle minska dupliceringar, främja  standardisation av utrustning och försäkra bättre interoperabilitet mellan europeiska väpnade styrkor. Samarbete skulle även tillåta stordriftsfördelar som skulle förstärka EUs försvarsindustrins konkurrenskraft.

PESCO programmet, som startades 2017, är ett steg i rätt riktning och är rätt ramverk att fortsätta utveckla försvarssamarbetet. Ett fördjupat europeiskt försvarssamarbete skulle inte tävla med Nato, utan tvärtom, skulle komplettera Nato genom att organisera europeiska försvaret till en synkroniserad enhet istället för 26 separata försvarsenheter som har överlappande funktioner och som inte lika effektivt kan agera tillsammans.

Från och med 2020 har Europeiska försvarsfonden en årlig budget på 1,5 miljarder euro för att finansiera PESCO projekt. För att utöka samarbetet borde fondens finansiering ytterligare ökas.

Därför vill Nicolas Sjöberg med stöd av Svensk Ungdom i Främre Tölö och Internationella utskottet

– ATT Finland arbetar för ett ökat EU försvarssamarbete inom ramen för PESCO.

– ATT Europeiska försvarsfondens finansiering utvecklas i enighet med behovet för ett gemensamt försvarssamarbete

Förbundsstyrelsens svar: 

Motionären lyfter fram ett ärende som varit på tapeten en längre tid inom EU-politiken. Frågan om vem vi ska samarbeta med inom försvaret är aktuellt, och sedan Donald Trump blev vald till president i USA har NATO blivit allt mera instabilt Trots att de flesta EU-länderna är med i NATO, är det också aktuellt att organisera ett försvarssamarbete inom EU. Som motionären lyfter fram finns det ett program som heter PESCO, där även Finland deltar.

Då Finland ska bygga sina allianser är det viktigt att se till att även vi drar nytta av investeringarna. Både NORDEFCO i Norden, PESCO i EU och NATO globalt skulle inte ge Finland enbart stora möjligheter till koordinerade materialanskaffningar, större övningar och bättre beredskap. Det skulle också innebära att man skulle inskränka i vårt nuvarande värnpliktssystem. Det är dock viktigt att vi inte prioriterar en över de andra, men vi ser PESCO som ett bra verktyg att koordinera försvaret på ett EU-plan i allt större grad. Därför förespråkar förbundsstyrelsen varmt motionen om ett ökat försvarssamarbete.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för

– ATT Finland arbetar för ett ökat EU försvarssamarbete inom ramen för PESCO.

– ATT Europeiska försvarsfondens finansiering utvecklas i enlighet med behovet för ett gemensamt försvarssamarbete

Utskottets förslag:

– ATT Finland arbetar för ett ökat EU försvarssamarbete inom ramen för PESCO.

– ATT Europeiska försvarsfondens finansiering utvecklas i enlighet med behovet för ett gemensamt försvarssamarbete

Kongressens beslut:

– ATT Finland arbetar för ett ökat EU försvarssamarbete inom ramen för PESCO.

– ATT Europeiska försvarsfondens finansiering utvecklas i enlighet med behovet för ett gemensamt försvarssamarbete