Studerande- och ungdomsorganisationerna kräver: Försörjningen för dem som blir utbrända i arbetet måste tryggas under sjukledigheten även utan en psykiatrisk diagnos.

Stressiga arbetsdagar, en övermäktig arbetsbörda och tvivel på den egna kompetensen gör arbetet mer belastande och försvagar arbetseffektiviteten och arbetshälsan. Problemen med jämställdhet och likabehandling i arbetslivet har liknande negativa följder. Läget noterades redan före coronapandemin i resultaten från Statistikcentralens undersökning av arbetsförhållandena: år 2018 uppgav hela 43 procent av löntagarna att de upplever att arbetsmängden hotar gå över gränsen för vad de klarar av. Ökningen jämfört med 2013 är alarmerande stor, hela 16 procent.

Coronapandemin har medfört ytterligare belastande faktorer som innebär utmaningar särskilt för dem som löper risk för att bli utbrända. Exempelvis osäkerheten inför de framtida arbetsmöjligheterna samt de försämrade möjligheterna till avkoppling på grund av restriktionerna har varit betungande. Enligt Arbetshälsoinstitutet har arbetshälsan försämrats under 2020 och utbrändheten har ökat särskilt bland unga.

FPA anser i princip att utbrändhet i arbetet är ett problem som ska åtgärdas på arbetsplatsen, och en utbrändhetsdiagnos berättigar därför inte till sjukdagpenning från FPA. Många arbetsgivare hänvisar till FPA:s linje och betalar inte nödvändigtvis ut lön för frånvaro till den utbrända arbetstagaren, vilket höjer tröskeln för att behandla utbrändhet i tillräcklig utsträckning. För att försörjningen ska vara tryggad under sjukledigheten klassificeras utbrändhet ofta enligt andra diagnoser, till exempel som mentala problem eller psykiska störningar. Den inkonsekventa diagnosticeringen leder till att det inte går att göra upp statistik för hur vanlig utbrändhet är eller vilka följder den har, eller följa upp hur situationen förändras. När hälso- och sjukvårdspersonalen inte kan klassificera utbrändhet med en diagnos kan de faktiska orsakerna som orsakat utbrändheten
förbli diffusa, vilket i sin tur leder till bristfälliga stödinsatser.

Studerande- och ungdomsorganisationerna vill lyfta fram att utbrändhet ska behandlas uttryckligen som utbrändhet i arbetet i stället för att kamoufleras som psykiska problem. De grundläggande orsakerna till utbrändhet ska åtgärdas på arbetsplatserna både genom att justera individens arbetsbeskrivning och arbetsmiljö samt korrigera problem inom arbetsgemenskapen, såsom organiseringen av arbetet och ledarskapspraxis. Bägge nivåerna är viktiga för att främja välmåendet i framtiden. Samtidigt måste den utbrändas försörjning tryggas under återhämtningen. Konstaterad utbrändhet ska därför vara en tillräcklig grund för utbetalning av sjukdagpenning från FPA. När oron över uppehället skingras kan man fokusera på att återhämta sig och bli arbetsför. För att arbetsförmågan ska kunna byggas upp på nytt krävs förändringar också på arbetsplatsen.

– För att arbetstagaren ska återhämta sig och bli arbetsför är det viktigt att hen kan lita på att försörjningen är tryggad även under sjukledigheten. Regeringen bör i sina ramförhandlingar fatta ett långsiktigt beslut för ett bättre arbetsliv genom att ändra sjukdagpenningen i samband med utbrändhet i arbetet, framhåller Veera Nyfors, ordförande för Akavas studerande.

Underskrifter:

Veera Nyfors, Ordförande, Akavas studerande

Pinja Perholehto, Ordförande, Socialdemokratisk ungdom

Annika Lyytikäinen, Ordförande, KD Unga

Eveliina Leskelä, Ordförande, Centerns studerandeförbund

Matias Pajula, Ordförande, Samlingspartiets Ungdomsförbund

Jeremias Nurmela, Ordförande, Samlingspartiets Studerandeförbund

Julia Tuuri, Ordförande, Studerandenas Idrottsförbund

Frida Sigfrids, Ordförande, Svensk Ungdom

Ville Kurtti, Ordförande, Socialdemokratiska Studerande SONK

Jutta Vihonen, Ordförande, De yrkesstuderandes förbund i Finland – SAKKI ry

Markus Kutvonen, Ordförande, STTK:s studerande

Emilia Uljas, Ordförande, Finlands Gymnasistförbund

Iiris Hynönen, Viceordförande, Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians

Anton Hietsilta, Ordförande, Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund

Henriikka Mastokangas, Ordförande, Alliansen för Finlands Studerande – OSKU 

Liban Sheikh, Ordförande, Vänsterunga i Finland

Anna Lemström, Ordförande, Vänsterstuderande

Brigita Krasniqi, Peppi Seppälä, Ordförande, De gröna unga