Speciellt på mindre orter där kollektivtrafiken inte är heltäckande eller regelbunden kan man som studerande vara i behov av egen bil/annat fordon för att ta sig till och från skolan. Det gäller såväl studerande på andra stadiet som på högskolenivå. Ofta är man tvungen att parkera en längre bit bort, på grund av brist på parkeringsplatser eller för att hitta avgiftsfri parkering. Därmed skulle det vara meningsfullt att utöka antalet avgiftsfria parkeringsplatser i närheten av skolor, alternativt reservera ett tillräckligt antal platser avsedda för studeranden på skolområdet.

Därför vill Svensk Ungdom i Österbotten att SU ska arbeta för:

– ATT man utökar antalet avgiftsfria parkeringsplatser i områden runt gymnasie- och yrkesskolor, samt yrkeshögskolor och universitet, alternativt reserverar parkeringsplatser för studeranden på området

Förbundsstyrelsens svar:

Förbundsstyrelsen begriper väl motionens andemening, dock strider den delvis emot Svensk Ungdoms andra politiska riktlinjer, exempelvis att försöka minska på privatbilism. Avgiftsfria parkeringsplatser anser förbundsstyrelsen därmed inte vara skäliga, men förhåller sig öppen till att en tillräcklig mängd avgiftsbelagda parkeringsplatser finns tillgängliga. Förbundsstyrelsen har förståelse för utmaningar som personer bosatta utanför fungerande kollektivtrafikförbindelser upplever, och anser att till exempel mer omfattande skolskjutstjänster även på andra stadiet kunde främja allas möjlighet att ta sig till sin utbildningsanläggning så enkelt som möjligt.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT kommuner strävar efter att möjliggöra kollektivtrafik eller skolskjuts även på andra stadiet.

Utskottets förslag:

– ATT kommuner strävar efter att möjliggöra förmånlig kollektivtrafik eller skolskjuts även på andra stadiet.

Kongressens beslut:

– ATT man ser till att det finns tillräckligt med avgiftsfria parkeringsplatser på områden där kollektivtrafiken inte är heltäckande eller regelbunden vid andra och tredje stadiets läroinrättningar.