I dagens läge är det fortfarande så att finländare äger sin bostad, vilket leder till arbetskraftens relativt låga mobilitet. Därför finns det ett behov av att ta sig till jobbet antingen på egen hand eller med kollektivtrafik. Tillgången till kollektivtrafik är en central faktor för social mobilitet och ekonomisk utveckling enligt experterna. Ytterligare är privatbilism en oerhört ineffektiv metod att röra sig i staden och tar mycket utrymme. Avgiftsfri kollektivtrafik är en viktig del av lösningen i alla dessa.

Kollektivtrafiken har varit avgiftsfri för invånare i Tallinn sedan 2013. Enligt rapporten har antalet nya skattebetalarna ökat rejält och kollektivtrafikbolaget har gjort vinst på 20 miljoner euro mellan 2013-2018. Den avgiftsfria kollektivtrafiken i Tallinn har blivit en viktig del av stadens varumärke och invånarna är nöjda med situationen. I Luxemburg har avgiftsfri kollektivtrafik införts, främst för att motverka rusningar.

Gratis kollektivtrafik för alla är en klar markering att vi vill att människor rör sig på ett ansvarsfullt sätt. Då kollektivtrafikens användningsgrad är hög, finns det mindre bilar på gatorna, vilket motverkar rusningar. Kollektivtrafiken minskar också de utsläpp som privatbilismen producerar. Ju mindre bilar det finns på gatorna desto mindre slits de. För att få finländare att använda kollektivtrafiken skall den alltid vara kostnadsmässigt attraktivare än privatbilismen. Syftet är att minska antal individuella bilar på gatorna så att utsläppet minskar, trafiken går effektivare och försvara våra vägar. Kostnaderna för avgiftsfria kollektivtrafiken kommer inte att ha en stor skillnad till nuläget eftersom mer rörlig arbetskraft genererar mer skattepengar till staden och lockar in nya invånare. De växande städerna i Finland kommer inte att klara sig av det växande antal bilar om kollektivtrafiken inte utvecklas – det är dags att ta nästa steg.

Efter bra erfarenheter från de här större städerna blir det lättare att utöka systemet till andra mindre orter och eventuellt hela landet.

Svensk Ungdom i Helsingfors och övriga Finland anser därför att SU borde arbeta för:

– ATT det görs ett försök på avgiftsfri kollektivtrafik i Finlands större städer

Förbundsstyrelsens svar:

Förbundsstyrelsen anser att motionären är ute i ett gott syfte. Finland som nation är under en allt starkare urbanisering. Detta leder till att städerna får allt fler invånare. Finlands städers centrum är i regel byggda och planerade under en tid med mycket lägre befolkningsmängd. En ökad användning av kollektivtrafiken är därför ett måste för att öka på trivseln i centrum. En minskad privatbilism minskar även på rusningstrafiken i städer, vilket gynnar alla invånare.

En minskning av privatbilism kräver ofta incitament, att erbjuda gratis kollektivtrafik skulle absolut kunna vara ett. Det finns ett flertal goda exempel på hur den avgiftsfria kollektivtrafiken ökat både inflyttningen till städer och minskat på privatbilismen. Ett av exemplen är Tallinn, där man gick in för avgiftsfri kollektivtrafik år 2013. Detta ökade användningsgraden avsevärt och invånarna var mycket nöjda. Försöket med avgiftsfri kollektivtrafik i Tallinn fungerade så bra att Estland nu funderar på att göra kollektivtrafiken avgiftsfri i hela landet.

Med en ökad användning av kollektivtrafik minskar även bullerskador och miljöföroreningar.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT det görs ett försök på avgiftsfri kollektivtrafik i Finlands större städer.

Utskottets förslag:

– ATT det görs ett försök på avgiftsfri kollektivtrafik i Finlands större städer.

Kongressens beslut:

– ATT det görs ett försök på avgiftsfri kollektivtrafik i Finlands större städer.