Skärgården är ett av våra värdefullaste naturarv, ett hem till finländare och ett resurs för företagande. Skärgårdshavet lockar till sig både inhemskt och utländsk turism till skärgårdens och deras gästhamnar. För att bevara den unika marina miljön både över och under vattenytan måste fler åtgärder tas.

Också turister i skärgården ska kunna bli av med sitt skräp och avfall säkert, korrekt, lättillgängligt och gratis. Om det inte finns några återvinningsstationer, eller om de ända återvinningsstationerna som finns tillgängliga är fulla eller låsta, så kommer turisternas skräp att hamna i vår natur och i vårt gemensamma hav. Att se till att det finns tillräckligt med gratis återvinningsstationer i naturen, och upprätthålla dessa, är en mindre kostnad än vad det skulle kosta att få ut skräpet ur havet.

Därtill skulle ska besökarnas kunskap om Östersjöns tillstånd öka och kommunerna ska uppmuntra till goda miljöåtgärder. Att sopor sorteras rätt och hamnar dit de hör hemma är en vinst för alla som vistas i skärgården, vare sig man bor och jobbar i skärgården, eller om man bara är på besök.

Svensk Ungdom i Åboland anser därför att SU bör arbeta för:

– ATT det skall finnas flera gratis sopsorterings- och återvinningsstationer i skärgården
– ATT återvinningsstationerna ska upprätthållas.
– ATT man i skärgården skall ha möjligheten att returnera sitt farliga avfall

Förbundsstyrelsen svar:

Ett litet antal återvinningsstationer i skärgården har länge varit ett problem och förbundsstyrelsen gläds över att motionärerna identifierat problemet och kommer med konkreta förslag på hur problemet kunde åtgärdas. Även skärgårdsbor ska ha möjligheten att återvinna skräp och avståndet till en återvinningsstation ska inte vara oskäligt för varken fast bosatta eller personer med en fritidsbostad i skärgården.

Förbundsstyrelsen anser dock att den andra att-satsen om att upprätthålla återvinningsstationerna inte är ändamålsenlig. Om det finns flera gratis sopsorterings- och återvinningsstationer i skärgården där alla har möjlighet att lämna sitt skräp anser förbundsstyrelsen att problemet som motionären lyfter fram redan är besvarat och att den andra att-satsen därför inte behövs. Trots det är det viktigt att underhållet för stationerna fungerar och att de töms regelbundet så att alla har reella möjligheter att föra skräp till sopsorterings- och återvinningsstationerna.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT det skall finnas flera gratis sopsorterings- och återvinningsstationer i skärgården.
– ATT man i skärgården skall ha möjligheten att returnera sitt farliga avfall.

Utskottets förslag:

– ATT det skall finnas flera gratis sopsorterings- och återvinningsstationer i skärgården.
– ATT man i skärgården skall ha möjligheten att returnera sitt farliga avfall.

Kongressens beslut:

– ATT det skall finnas flera gratis sopsorterings- och återvinningsstationer i skärgården.
– ATT man i skärgården skall ha möjligheten att returnera sitt farliga avfall.