I och med gigekonomins snabba framfart har en helt ny marknad, med helt nya tjänstevillkor, skapats. Företag som Wolt, Foodora och Uber har växt explosionsartat i Finland under de senaste åren. Samtidigt som marknaden erbjuder nya arbetsmöjligheter så är budens ställning på arbetsmarknaden otrygga. Buden ses som företagare åt appen, och omfattas inte av utkomstskydd eller rätt till lön vid sjukledighet. Flera kritiska röster har höjts gällande budens låga löner, osäkra anställningar och stressfyllda arbetsförhållanden. Buden konkurrerar om uppdragen och har inte möjlighet att tacka nej till uppdragen de erbjuds utan att riskera att förlora jobbet.

Internationellt har gigekonomin bland annat beskrivits som en extrem form av exploatering av arbetarskraft. En arbetstagare inom ett kurirföretag jobbar på nollkontrakt och är inte garanterade en minimiinkomst.

En app skall inte få exploatera arbetare för egen vinning. Alla som arbetar i Finland skall omfattas av ett anställningsskydd, ha en skälig lön och inte utnyttjas. När marknaden växer måste åtgärder som skyddar kurirernas ställning tas.

Därför vill EPU och SU i Åboland att Svensk Ungdom arbetar för:

– ATT tydliga riktlinjer gällande arbets- och ansvarsförhållandena inom gigekonomin antas så ingen kan utnyttja den ena parten
– ATT kurirer skall omfattas av anställningsskydd och -förmåner.
– ATT nuvarande lagstiftning uppdateras för att skydda arbetstagare också inom snabbt växande branscher.

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären är ute i ett angeläget ärende. Gigekonomin har vuxit i väldigt snabb takt och samhällets nuvarande normer inom området ger inte nödvändigtvis svar på de uppkomna problemen. I många länder har man gått in för att förtydliga båda parternas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra och Europeiska kommissionen har också börjat diskutera temat. Svensk Ungdom jobbar redan för många frågor som handlar om arbete och företagsamhet, så motionens tema är viktigt för förbundet. De riktlinjer som man har inom området ska försäkra en trygg grund för varierande former av arbete och därför stöder förbundsstyrelsen de två första att-satserna.

Förbundsstyrelsen anser däremot att den tredje att-satsen är för vag för att kunna göra målinriktad politik på. Många snabbt växande branscher fungerar inom existerande lagstiftning och är byggda inom de traditionella sätten att arbeta. Ett exempel kunde vara branscher inom teknologi. De områden inom arbetsmarknaden som skulle kräva tydligare riktlinjer har skapat nya sätt att arbeta och därför har vi problemfall där de traditionella riktlinjerna inte längre är fungerande för alla. Förbundsstyrelsen anser att problematiken inom gigekonomin baserar sig mycket på att det är ett nytt sätt att operera inom arbetsmarknaden och inte nödvändigtvis för att det är ett snabbt växande område.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT tydliga riktlinjer gällande arbets- och ansvarsförhållandena inom gigekonomin antas så ingen kan utnyttja den ena parten.
– ATT kurirer skall omfattas av anställningsskydd och -förmåner.

Utskottet förslag:

– ATT tydliga riktlinjer gällande arbets- och ansvarsförhållandena inom gigekonomin antas så ingen kan utnyttja den ena parten.
– ATT kurirer skall omfattas av anställningsskydd och -förmåner.

Kongressens beslut:

– ATT tydliga riktlinjer gällande arbets- och ansvarsförhållandena inom gigekonomin antas så ingen kan utnyttja den ena parten.
– ATT kurirer skall omfattas av anställningsskydd och -förmåner.