Sexualkunskap undervisning ges nu i grundskolan på årskurs 5 och 8 en timme per årskurs. Detta räcker inte alls! Sexualkunskap undervisning borde ges i årskurs 1-9 och hela andra stadiet. Sexualkunskap undervisning skall ges ut av en person med utbildning i sexualkunskap. Föreslås att man gör sexualkunskap till ett obligatorisk ämne i skolorna. Barn och ungdomar i specialskolor måste behöver mera stöd och handledning i ämnet. Förbättring av sexualkunskap undervisning skulle minska på sexuella risker hos ungdomar. Dessutom skulle det kanske minska behov på sexualrådgivning och terapi i vuxenålder.

Jag vill att Svensk ungdom jobbar för förbättring av kvalitet i Sexualkunskap undervisning i Finland.

Oliver Lindqvist

Förbundsstyrelsens svar

Motionären lyfter upp ett viktigt ämne. Sexualundervisningen i den finländska skolan är i många fall föråldrad. En förändring är därför på sin plats. Sexualkunskapen, i synnerhet för elever med specialbehov eller någon form av funktionsnedsättning, behöver förbättras för att inkludera alla.

Sexualundervisningen är även ett mycket viktigt ämne i ett liberalt samhälle. Det ligger i allas intresse att ha en bredare uppfattning och kännedom om sexualitet och sex. En kvalitativ sexualundervisning ökar acceptansen för sexualminoriterar. Det förekommer även regionala skillnader i sexualundervisningens kvalitet mellan olika kommuner och skolor. För att råda bot på problemet anser förbundsstyrelsen att Svensk Ungdom borde arbeta för en mer jämlik sexualundervisning av hög kvalitet där även olika minoriteter inkluderas.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT sexualkunskapsundervisningen är av god kvalitet.

Utskottets förslag:

– ATT sexualkunskapsundervisningen är av god kvalitet.
– ATT det i läroplanen ska fastställas riktlinjer för vad sexualundervisningen skall innehålla

Kongressens beslut:

– ATT sexualkunskapsundervisningen är av god kvalitet.
– ATT det i läroplanen ska fastställas riktlinjer för vad sexualundervisningen skall innehålla