Gymnasieutbildningen är det mest populära alternativet i Huvudstadsregionen när det handlar om att ansöka till en andra stadiets utbildning, som dessutom nu blir obligatorisk. Elever i grundskolan upplever att man har flera möjligheter ifall man går gymnasiet, och att det är mer lönsamt att söka sig till gymnasiet för att sedan söka sig vidare till alternativ högskoleutbildning. Gymnasiet är dock inte den enda vägen att gå, och alla upplever inte att de passar in i gymnasiet vad gäller undervisningssätt.

Speciellt nu när avläggandet av en andra stadiets utbildning blir obligatoriskt är det av stor vikt att investera i en mångsidig elevhandledning för att göra eleverna medvetna om alla de otaliga möjligheter som erbjuds. Som ett resultat av en obligatorisk andra stadiets utbildning är det mycket möjligt att allt fler väljer yrkesskola och därmed är det ytterst viktigt att berätta om mångsidiga fortsatta studiemöjligheter både på universitet och yrkeshögskola. Det är även möjligt att allt fler tvingar sig till gymnasiet eftersom det råder ett stigma om att det är den bästa vägen att gå med tanke på framtiden. Detta tvingande kan följaktligen leda till att allt fler hoppar av en högre utbildning som inte passar dem bl.a. undervisningsmässigt. Det är alltså mycket viktigt att investera i en mångsidig elevhandledning med hög kvalitét redan i högstadiet för att på så sätt främja elevernas välmående och förhindra framtida avhoppningar.

Med utveckling av studiehandledning på både högstadiet och andra stadiet, bra möjligheter till att avlägga en dubbelexamen på både yrkesskola och gymnasium, mer studiebesök till yrkesskolor och bra möjligheter till att söka vidare till högskola efter yrkesskola kan man göra yrkesutbildningen mer attraktiv för högstadieelever.

Svensk Ungdom i Helsingfors och övriga Finland anser därför att SU borde arbeta för:

– ATT man i huvudstadsregionen satsar på informationen om yrkesutbildning, så att eleverna kan känna sig mindre pressade och få välja den väg de själva önskar gå och på så sätt förebygga avhoppningar.
– ATT det ska finnas bra möjligheter för elever inom yrkesutbildningen till att söka sig vidare till högskoleutbildning efter andra stadiet.

Förbundsstyrelsen svar:

Motionären lyfter upp en angelägen problematik, speciellt i och med att andra stadiets utbildning nu blir obligatorisk. I motionen lyfts viktiga aspekter, såsom vikten av mångsidig elevhandledning och att berätta om mångsidiga fortsatta studiemöjligheter både på universitet och yrkeshögskolor. Svensk Ungdom förespråkar en mångsidig och kvalitativ elevhandledning och detta kommer att bli viktigt när andra stadiet blir obligatoriskt, för att bland annat främja välmåendet bland unga. Det bör också finnas bra möjligheter att söka sig vidare efter andra stadiet.

Förbundsstyrelsen anser att det behövs satsningar på en objektiv studiehandledning där både yrkesutbildningen och gymnasier förs fram. Den åtgärd som motionären för fram skulle bidra till ett specifikt fokus på huvudstadsregionen och yrkesutbildningen. Förbundsstyrelsen är medvetna om de utmaningar som huvudstadsregionen står inför, men Svensk Ungdom har inte som uppgift att marknadsföra en viss utbildning inom en viss region.

Förbundsstyrelsen ser att det finns andra sätt på vilka huvudstadsregionen kan öka informationen om specifikt yrkesutbildningen för att fler sökande ska känna sig trygga i sitt val av fortsatta studier.

Med den här motiveringen anser förbundsstyrelsen att motionen inte ska föranleda några åtgärder och är därmed besvarad.

Utskottets förslag:

– ATT det ska finnas bra möjligheter för elever inom yrkesutbildningen till att söka sig vidare till högskoleutbildning efter andra stadiet.

Kongressens beslut:

– ATT det ska finnas bra möjligheter för elever inom yrkesutbildningen till att söka sig vidare till högskoleutbildning efter andra stadiet.