I det nuvarande namnet framkommer inte förbundets värdegrund och den är inte enhetlig med det finskspråkiga namnet. Det är bra att granska om gamla strukturer med jämna mellanrum. Namnbyte är ingen simpel process och det är ett stort beslut, men det måste få diskuteras. Svensk Ungdom i Helsingfors och övriga Finland vädjar därför till kongressen att förbundet ska påbörja en utredning av behovet av ett namnbyte samt vad det nya namnet eventuellt kunde vara. Nytanke är något som kännetecknar SU.

Svensk Ungdom i Helsingfors och övriga Finland anser därför att SU borde arbeta för:

– ATT det grundas en namnkommitté för att utforska behovet av namnbyte och komma med alternativa förslag

Förbundsstyrelsens svar:

Förbundsstyrelsen tackar motionären för en god motion. Frågan om förbundets namn är en fråga som med jämna mellanrum dyker upp inför kongressbehandling. Motionärens yrkan på att fundera på förbundets framtida namn från olika synvinklar är något förbundsstyrelsen kan hålla med om, och stöder därmed idéen om att grunda en namnkommitté. Svensk Ungdom har alltid baserat sin politik på vetenskap och inklusion, och därför är en process som den föreslagna rätt väg att gå i frågan om förbundets namn.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT det grundas en namnkommitté för att utforska behovet av namnbyte och komma med alternativa förslag.

Utskottets förslag:

– ATT det grundas en namnkommitté för att utforska behovet av namnbyte och komma med alternativa förslag.

Kongressens beslut:

– ATT det grundas en namnkommitté för att utforska behovet av namnbyte och komma med alternativa förslag.