Under de allmänna målen för undervisningen i gymnasiets läroplan 2019 skrivs om genusmedveten undervisning och vikten av att ha förståelse för mångfalden av sexuella läggningar och kön, men man borde redan från igrundskolan starkare betona frågor rörande HBTQIA+. År 2018 var Skottland det första landet i världen att införa historieundervisning om HBTQIA+ i landets statliga skolor. Det ansågs som viktigt att skolsystemet ska stödja samtliga individer att nå sin fulla potential och att det därför är viktigt att mångfald syns i utbildningen, något som vi också borde sträva efter i Finland. Genom beslutet kommer inte endast inlärningsupplevelsen för HBTQIA+-personer förbättras utan alla elever lär sig att hylla olikheter, får förståelse och uppmuntras till inkludering. Vi alla behöver ha kunskap om rättigheter och HBTQIA+ – begrepp och historia, så skapar vi ett inkludernade samhälle fritt från fördomar och diskriminering.

Därför vill Svensk Ungdoms jämställdhetsutskott att Svensk Ungdom ska arbeta för

– ATT HBTQI-historia införs som en del av läroplanen i grundskolan

Förbundsstyrelsens svar:

För att åstadkomma jämställdhet krävs åtgärder på alla plan vad gäller jämställdhetsintegrering, normkritik och genusmedvetenhet. Bidragande faktorer till ojämställdhet är bland annat isärhållandet av könen och heteronormativitet och som motkraft till detta krävs kunskap om, och inkludering av, HBTQIA+ personer. Kännedom om HBTQIA+ historia skulle bidra till inkludering. I läroplanen skrivs om genusmedveten undervisning och vikten av att ha förståelse för mångfald.

HBTQIA+ personers rättigheter och inkludering är viktiga frågor för Svensk Ungdom. Vi jobbar aktivt med att motverka diskriminering av HBTQIA+ personer och utöka deras rättigheter oavsett om det gäller lagstiftning eller tillgång till vård. Kännedom om rättigheter och HBTQIA+-begrepp och -historia skulle dels ge unga kunskap och möjligheter att känna sig inkluderade, men det skulle också ha en positiv inverkan på samhället i längden. Detta är ytterligare ett område som Svensk Ungdom kan bli mer aktiv i vad gäller att värna om HBTQIA+-personers rättigheter och inkludering i samhället. För att även asexuella och andra läggningar beaktas i att-satsen föreslår förbundsstyrelsen att lägga till A+ i begreppet.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT HBTQIA+-historia införs som en del av läroplanen i grundskolan.

Utskottets förslag:

– ATT HBTQIA+-historia införs som en del av läroplanen i grundskolan.

Kongressens beslut:

– ATT HBTQIA+-historia införs som en del av läroplanen i grundskolan.