Hiilidioksidin tuottamisen ei tule olla ilmaista ja keino saada kilpailuetua

Hiilidioksidipäästöt on yksi merkittävimmistä tekijöistä ilmastonmuutoksessa. Nykyään yritykset voivat saada epäreilua kilpailuetua tuottamalla hiilidioksidipäästöjä, kun kilpailijat pyrkivät vähentämään omia päästöjään. Tämän estämiseksi Suomessa ja EU:n alueella on otettava käyttöön hiilivero.

Hiilivero toimii markkinaehtoisesti; hiilidioksidipäästöjen vähentäminen tulee taloudellisesti kannattavaksi, sillä silloin joutuu maksamaan vähemmän hiiliveroa. Veron tulee olla niin korkea, että on taloudellisesti kannattavampaa tuottaa vähemmän päästöjä. Hiiliveron hyvä puoli on myös se, että se kohdistuu suoraan saastuttajaan. Lisäverotuksesta johtuvan kokonaisveroasteen nousemisen voi estää esimerkiksi laskemalla ansiotuloverotusta hiiliveron tuoton verran.

Uudenmaan RKP-nuorten mielestä RKP-nuorten tulee työskennellä sen eteen:

– ETTÄ Suomessa ja EU:n alueella on otettava käyttöön hiilivero

Liittohallituksen vastaus:

Hiilivero on puhuttanut monia puolueita ja poliitikkoja viime aikoina. Etenkin Vihreät ovat kannattaneet hiiliveron laajentamista Suomessa ja kansainvälisellä tasolla. RKP-nuoret ovat jo kauan puhuneet vihreästä verouudistuksesta jossa monet komponentit ovat samoja kuin hiiliverossa. Tämä kirjaus löytyy myös meidän poliittisesta ohjelmasta.

Ruotsissa hiilivero otettiin käyttöön jo 1990-luvulla. Sen ideana on asettaa hiilidioksidia vapauttaville tuotteille vero niiden päästöjen mukaisessa suhteessa. Hiiliveroa kritisoidaan usein siitä, että se antaa varakkaille suuremman mahdollisuuden saastuttaa kuin muille ihmisryhmille. Myös tämän myötä liittohallitus pitää parempana vaihtoehtona vihreää verouudistusta, jossa saastuttavien tuotteiden hinta nousee, mutta samanaikaisesti tuotteet jotka eivät kerrytä päästöjä halventuvat. Näin kaikilla olisi samat mahdollisuudet kulutukseen riippumatta lompakon paksuudesta. Jos hiilivero otettaisiin käyttöön tulisi se ottaa käyttöön koko EU:ssa samanaikaisesti jotta kotimaiset tuotteet eivät joudu erilliseen asemaan muiden maiden tuotteisiin verrattuna. Päätösvalta on täten liittohallituksen mielestä EU:lla eikä ainoastaan Suomella.

Yllä olevien perustelujen myötä liittohallitus ei näe että aloitteen tulisi johtaa toimenpiteisiin, ja katsoo aloitteen käsitellyksi.

Förbundsstyrelsens svar:

En skatt på koldioxid har väckt diskussioner bland ett flertal politiker. Speciellt de Gröna har förespråkat att utöka en skatt på koldioxid i Finland och internationellt. Svensk Ungdom har redan länge pratat om en grön skatteväxling där många komponenter liknar en skatt på koldioxid. Den här skrivningen hittas även i förbundets politiska program.

I Sverige togs en skatt på koldioxid i bruk redan på 1990-talet. Tanken med skatten var att lägga en skatt på de produkter som släpper ut koldioxid enligt deras utsläpp. En skatt på koldioxid får dock ofta kritik för att möjliggöra utsläpp i en större utsträckning för dem som har råd att betala, medan de med lägre inkomster inte har samma möjligheter. Också av den här orsaken anser förbundsstyrelsen att en grön skatteväxling vore ett mer ändamålsenligt alternativ där produkter med utsläpp blir dyrare men produkter med mindre utsläpp även sjunker i pris. På det här sättet skulle alla ha samma möjligheter till konsumtion oavsett plånbokens storlek. Om en skatt på koldioxid skulle tas i bruk borde den tas i bruk i hela EU samtidigt för att inte förvränga marknaden för inhemska produkter. Därför är det här enligt förbundsstyrelsen en fråga på EU-nivå och inte enbart en nationell fråga.

Med den här motiveringen anser förbundsstyrelsen att motionen inte ska föranleda några åtgärder och är därmed besvarad.

Utskottets förslag:

– ATT subventionera produkter med låga koldioxidutsläpp

Kongressens beslut: Ändringsförslag av delegat 70 Frida Sigfrids och delegat 40 Nicholas Kujala

– ATT Finland går in för en grön skatteväxling där det alltid lönar sig att välja klimatsmart.