Enligt den nuvarande jämställdhetslagen förbjuds diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck, samtidigt som våra egna strukturer inte ger rum för personer som befinner sig utanför tvåkönsnormen. Enligt Finlands nuvarande lagstiftning kan en person endast vara man eller kvinna, vilket inte är i enlighet med verkligheten då den inte erkänner exempelvis interkönade eller icke-binära personer. En ändring i lagstiftningen som skulle möjliggöra för ett tredje juridisk kön skulle underlätta livet för personer som tillhör en könsminoritet.

Självbestämmanderätten för sin egen könsidentitet skall tryggas genom lagstiftningen, och en person ska inte kunna bli påtvingad en könstillhörighet som man inte tillhör. Att Finland lagstiftar om fler alternativ för juridiska kön är i enlighet med FN:s globala mål om hållbar utveckling enligt Agenda 2030. FN:s oberoende expert för skydd mot våld och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet (SOGI) rekommenderar i sin rapport till FN:s generalförsamling under 2018 att staterna ska erkänna icke-binära identiteter och erbjuda fler juridiska könsbeteckningar än endast man och kvinna. Flera rikspartier, bland annat Svenska Folkpartiet, har tidigare ställt sig positiva till införandet av ett tredje juridiskt kön. Trots det går arbetet för långsamt framåt, och lagstiftningen måste ändras snarast för att spegla verkligheten.

Genom ett tredje juridiskt kön tryggar man könsminoriteters rättigheter och rätt till likabehandling. Ett tredje juridiskt kön ökar individens självbestämmanderätt och minskar möjligheterna till diskriminering på grund av könsidentitet eller -uttryck.

Svensk Ungdom i Åboland anser därför att SU bör arbeta för:

– ATT ett tredje juridiskt kön skall införas i Finland.
– ATT personbeteckningarna i Finland förnyas så att de är könsneutrala.

Förbundsstyrelsens svar:

Det tredje juridiska könet är något som Svensk Ungdom länge har förespråkat och arbetat för i sin politik. Det är en viktig fråga som gör vårt samhälle mera likvärdigt samt tar bort samhälleliga barriärer, onödig byråkrati och personlig ångest. Många länder har redan infört ett tredje juridiskt könsalternativ, som antingen kan tas i bruk direkt vid födseln eller av personen själv i ett senare skede i livet. Det ska vara så lätt som möjligt att identifiera sig som sig själv framför våra myndigheter, och därför har denna fråga varit viktig för Svensk Ungdom.

Frågan om att förnya personbeteckningarna har varit på bordet i Finland, men även i andra nordiska länder. Att förnya personbeteckningar är en lång och komplicerad process och ska ha välmotiverade grunder. När det blir aktuellt att förnya personbeteckningarna i Finland vill förbundsstyrelsen se att de blir könsneutrala enligt motionärens vilja. Det är en väldigt liten praktisk detalj att ändra, men betydelsefull för många människor. I våra samhällen har kön en allt mindre roll, och behovet av att kunna avläsa könet från personbeteckningen är inget som längre existerar idag.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT ett tredje juridiskt kön skall införas i Finland.
– ATT personbeteckningarna i Finland förnyas så att de är könsneutrala.

Utskottets förslag:

– ATT ett tredje juridiskt kön skall införas i Finland.
– ATT personbeteckningarna i Finland förnyas så att de är könsneutrala.

Kongressens beslut:

– ATT ett tredje juridiskt kön skall införas i Finland.
– ATT personbeteckningarna i Finland förnyas så att de är könsneutrala.