I grunderna för gymnasiet läroplan från 2019 konstateras att gymnasieundervisningen ska främja likabehandling och jämställdhet. Vidare betonas att alla i skolmiljön ska bli hörda, sedda och behandlas på lika grunder samt att man bör sträva till att tillsammans skapa en atmosfär präglad av rättvisa, trygghet och acceptans. Genom undervisningen uppmuntras man till utveckling av ett öppet förhållningssätt och inkludering, genusmedvetenhet, tillgänglighet och acceptans betonas. Vikten av att se bortom de traditionella könsrollerna lyfts även fram.

I läroplanen för omgivningslära i årskurs 3-6 skrivs att en av de centrala målsättningarna är att man behandlar den sexuella utvecklingen och människans fortplantning. Ur läroplanen för eleverna i grundskolans övre klasser framgår att de ska få kunskap om sexualitet, olika områden av sexuell hälsa och olika variationer av sexuell utveckling. Det bör tydligt i läroplanen skrivas in att eleverna ska lära sig om olika sexuella läggningar. Att mångfald beaktas i undervisningen är mycket viktigt.

Skolornas sexualundervisning präglas av ett till stor del heteronormativt perspektiv och lite förenklat ses heterosexualitet på som ”det normala”, medan sexuella minoriteter ofta antyds vara ”det annorlunda”. Vidare talas det inte heller desto mer om personer som lever med en funktionsvariation och deras sexualitet och sexuella rättigheter. Fördomar och attityder som existerar i samhället påvisar att det mer eller mindre tas för givet att personer med funktionsvariation inte är eller har förmåga att vara sexuellt aktiva eller intresserade, vilket inte stämmer.

Därför vill Svensk Ungdoms jämställdhetsutskott att Svensk Ungdom ska arbeta för

– ATT sexualundervisningen breddas och i högre grad inkluderar sexuella minoriteter och personer som lever med en funktionsvariation och dessas lika rätt till sin egen sexualitet, till sexuell hälsa och upplysning

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären belyser en problematik som finns i sexualundervisningen i förhållande till vad man eftersträvar i läroplanen. Heteronormativitet är en bidragande faktor till att ojämställdhet skapas och upprätthålls, och detta perspektiv präglar sexualundervisningen. För att kunna främja jämlikhet och jämställdhet, vilket man eftersträvar i läroplanen, bör man eftersträva normkritik och komma bort från heteronormativiteten som avgörande perspektiv.

En breddad sexualundervisning ur ett mera inkluderande perspektiv skulle bidra till inkludering, acceptans och förståelse för sexuella minoriteter och könsminoriteter samt personer med funktionsvariation. Förutom inkludering och acceptans skulle en mera inkluderande sexualundervisning ge viktig upplysning kring rätten till sin egen sexualitet och sexuell hälsa för personer i en avgörande ålderskategori. Grunderna för sexuell hälsa, rätten till egen sexualitet och upplysning för alla ska läggas så tidigt som möjligt.

Svensk Ungdom värnar om HBTQIA+-personers och personer med funktionsvariationers rättigheter och inkludering. En inkluderande sexualundervisning bidrar till ytterligare förbättringar inom utbildningen då det gäller normkritik och inkludering.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT sexualundervisningen breddas och i högre grad inkluderar sexuella minoriteter och personer som lever med en funktionsvariation och dessas lika rätt till sin egen sexualitet, till sexuell hälsa och upplysning.

Utskottets förslag:

– ATT sexualundervisningen breddas och i högre grad inkluderar sexuella minoriteter och personer som lever med en funktionsvariation och dessas lika rätt till sin egen sexualitet, till sexuell hälsa och upplysning.

Kongressens beslut:

– ATT sexualundervisningen breddas och i högre grad inkluderar sexuella minoriteter och personer som lever med en funktionsvariation och dessas lika rätt till sin egen sexualitet, till sexuell hälsa och upplysning.