I och med Covid-19 är det osäkrare än någonsin att vara företagare. Bara under coronavåren (januari – maj) gick 1200 företag i konkurs. I november visade en studie av organisationen “Företagarna i Finland” att 14% av alla företag hade betalningssvårigheter, medan 9% övervägde att avsluta sin verksamhet. Av företagen hotades 4 % av konkurs. 10% av företagen var tvungna att skjuta upp betalningar och skatter. 35% av företagen sade att de behövde direkt stöd för att klara av den kris som Covid-19 utlöst. 22% av företagen hade varit tvungna att permittera en del av sina anställda. Sedan november har läget inte förbättrats markant.

Ungdomar lockas inte till företagsamhet som är förknippat med risktagning samt präglat av en hel del byråkrati och utmaningar som exempelvis i form av bokföring och skatter. Unga företagare krävs för att garantera ett välmående. Entreprenörskap och start-ups är bland de största källorna för innovationer i Finland. Samtidigt har företagsamhet en utbildande funktion, som borde bättre länkas till skolan. I denna motion avgränsas unga företagare till personer under 30 år.

För att bekämpa osäkerheten kring företagsamhet som kan skrämma iväg många ungdomar ska stöd och skattelättnader för unga företagare utvecklas. SU ska förespråka olika stödformer till unga företagare som startar eget eller som vill undvika att gå i konkurs. Skatter kan ofta vara en faktor som får ungdomar att undvika företagsamhet samt den betungande byråkratin ofta förknippad med det. Därför är det viktigt att öka incitamenten för att grunda företag genom att erbjuda skattelättnader för unga företagare. Skattelättnaderna kan gälla exempelvis för skatteåret för grundandet samt följande skatteår. Övervakning är nödvändigt för att missbruk av skattelättnaderna inte sker.

För att kunna introducera nybörjare och ungdomar till företagsamhet ska handledning och utbildning vara lättillgängligt. Tröskeln ska vara låg för att bli företagare. Många ungdomar saknar erfarenheten eller kunskapen som krävs för företagsamhet och är därför i behov av handledning och utbildning. Myndigheter ska jobba för att, via skolor, evenemang eller via samarbete med företag/organisationer utveckla ett system för att handleda ungdomar som inte känner till alla detaljer som tillhör processen.

Organisationen “Ung Företagsamhet”/ “Nuori Yrittäjyys” har ett program som sträcker sig från grundskolan till högskolan. Liknande program samt ett ökat antal “företagarlinjer” i gymnasier ska hjälpa elever att vid en tidig ålder kunna bekanta sig med företagsamhet.

Därför vill EPU att Svensk Ungdom arbetar för:

– ATT olika stödformer utvecklas för ungdomar som grundar företag.
– ATT skattelättnader under de två första skatteåren ska utvecklas för unga företagare.
– ATT handledning inom bl.a. marknadsföring, innovation, finansiering och redovisning ska vara lättillgänglig för unga företagare inom skolor samt genom kommunala evenemang eller genom olika samarbetsformer med organisationer.

Förbundsstyrelsen svar:

Förbundsstyrelsen anser att motionären är ute i ett viktigt ärende, inte minst med tanke på ungas försämrade läge på arbetsmarknaden i och med coronapandemin. För att, trots det rådande läget, kunna arbeta för en ökad sysselsättningsgrad och uppmuntra unga att grunda egna företag behövs ett flertal åtgärder. Motionärerna föreslår och flertal goda åtgärder och förbundsstyrelsen håller helt med om att dessa åtgärder är rätt för att göra det lättare för unga att grunda företag.

Det krävs information om hur företag grundas för att väcka intresse hos unga att själva grunda ett företag. Även exempel på och historier om andra unga som grundat företag och lyckats bra med marknadsföring är goda exempel på hur unga i en ännu högre grad kunde sporras till företagande. Många är även i behov av stödformer för att konkret kunna grunda ett företag och motionärerna har även ett svar på denna typ av problematik.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT olika stödformer utvecklas för ungdomar som grundar företag.
– ATT skattelättnader under de två första skatteåren ska utvecklas för unga företagare.
– ATT handledning inom bl.a. marknadsföring, innovation, finansiering och redovisning ska vara lättillgänglig för unga företagare inom skolor samt genom kommunala evenemang eller genom olika samarbetsformer med organisationer.

Utskottets förslag enligt ovan:

– ATT olika stödformer utvecklas för ungdomar som grundar företag.
– ATT skattelättnader under de två första skatteåren ska utvecklas för unga företagare.
– ATT handledning inom bl.a. marknadsföring, innovation, finansiering och redovisning ska vara lättillgänglig för unga företagare inom skolor samt genom kommunala evenemang eller genom olika samarbetsformer med organisationer.

Kongressens beslut:

– ATT olika stödformer utvecklas för ungdomar som grundar företag.
– ATT skattelättnader under de två första skatteåren ska utvecklas för unga företagare.
– ATT handledning inom bl.a. marknadsföring, innovation, finansiering och redovisning ska vara lättillgänglig för unga företagare inom skolor samt genom kommunala evenemang eller genom olika samarbetsformer med organisationer.