Nettisivuilla ja vaaliohjelmissa oleva teksti on usein monimutkaista ja tekstiä on paljon vaikeasti luettavassa muodossa. Tämä ei inklusiivista esimerkiksi sellaisia henkilöitä kohtaan, joilla on lukivaikeuksia. Kaiken RKP-nuorten tuottaman sisällön pitäisi olla jokaiselle saavutettavaa ominaisuuksista riippumatta.

RKP-nuorten tasa-arvotyöryhmä esittää

– ETTÄ nettisivuista ja vaaliohjelmista julkaistaisiin myös helppolukuiset versiot kaikilla julkaisukielillä
– ETTÄ viestinnässä panostetaan selkeyteen

Liittohallituksen vastaus:

Liittohallitus tukee aloitteentekijöiden näkemystä siitä, että on tärkeää luoda vaikuttavaa viestintää jokaiselle kohderyhmän henkilölle. Liittohallitus näkee tärkeänä, että liiton sisällä keskustellaan esimerkiksi selkokielisyydestä ja helppolukuisuudesta, jotta kaikki viestintä on saavutettavaa kaikille. Poliittinen teksti on usein täynnä vaikeita sanoja ja konsepteja, jolloin tekstistä tulee myös hankalalukuista. Koska emme voi olettaa koko kohderyhmän olevan korkeasti koulutettuja tai esimerkiksi kansalliskieliä puhuvia, on syytä panostaa selkokielisyyteen viestinnän selkeyttämiseksi.

Siksi liittohallitus esittää, että RKP-nuoret edistävät sitä:

– ETTÄ nettisivuista ja vaaliohjelmista julkaistaisiin myös selkokieliset yhteenvedot kaikilla julkaisukielillä.

Förbundsstyrelsen svar:

Förbundsstyrelsen stöder motionärens syn om att det är viktigt att skapa trovärdig kommunikation för alla personer i den egna målgruppen. Förbundsstyrelsen ser det som viktigt att det förs diskussioner om lättläst språk så att all förbundets kommunikation är tillgänglig. Politisk text består ofta av en mängd svåra ord och koncept, vilket gör texten svårläst. För att vi inte kan anta att alla i målgruppen är högt utbildade eller exempelvis talar något av de två nationalspråken, är det skäl att satsa på lättläst språk för att göra kommunikationen mer lättillgänglig.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT det av nätsidorna och valprogrammen också skall publiceras sammanfattade lättlästa versioner på alla publiceringsspråk.

Utskottets förslag:

– ATT det av nätsidorna och valprogrammen också skall publiceras sammanfattade lättlästa versioner på alla publiceringsspråk.

Kongressens beslut:

– ATT det av nätsidorna och valprogrammen också skall publiceras sammanfattade lättlästa versioner på alla publiceringsspråk.