Ett uppenbart problem bland både unga och vuxna är klyftan mellan de två inhemska språken. Det rådande språkklimatet och inställningen till andra språkgrupper är ett omtalat ämne. Justitieministeriets kampanj “Eget språk” som lanserades i november 2020 lyfter upp just detta problem. Kampanjen hade som mål att öka samhörigheten och förståelsen mellan olika språkgrupper.

Det pågående problemet med klyftor mellan språkgränserna kan lösas med ett tidigt samarbete. Samarbete mellan språkgrupper i förskolan, samt andra stadier, kan förverkligas i form av till exempel gemensamma kurser för finsk- och svenskspråkiga. Barn i ung ålder lär sig av varandra och ökar därmed kunskaperna i det andra inhemska språket. En känsla av samhörighet och ett klimat där alla känner sig inkluderade är något att sträva efter.

Därför vill SU i Nyland att SU ska jobba för:

– ATT utöka samarbetet över språkgränser i förskolan och alla stadier därefter
– ATT ingen ska känna sig utfryst på grund av sitt modersmål

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter fram frågor som är väldigt viktiga och aktuella. Språkfrågor är en viktig del av Svensk Ungdoms politik och vi har länge arbetat för dessa frågor inom förbundet. Motionären lyfter väl fram de ideella förändringarna vi inom förbundet vill se. Dock är motionen väldigt lik motion 29: ”Ökat samarbete mellan svensk- och finskspråkiga skolor”. Förbundsstyrelsen har valt att godkänna den motionen i sin helhet istället för att godkänna båda motionerna, eftersom de överlappar varandra.

Att-satserna för motion nummer 29 ger mer konkreta förslag till problemet och är därmed lite lättare för förbundsstyrelsen att arbeta med. Den andra att-satsen i denna motion är viktig och lyfter fram en viktig åtgärd, men förbundsstyrelsen anser att detta inte är något vi lätt kan åtgärda politiskt, utan något som sker då vi utökar samarbetet mellan olika språkgrupper och därmed ökar på samhörigheten mellan olika språkgrupper. Båda motionärerna har samma tanke bakom motionerna, och vi ser därmed att genom att behandla motion 29 behandlas också denna motion i sin andemening.

Med den här motiveringen anser förbundsstyrelsen att motionen inte ska föranleda några åtgärder och är därmed besvarad.

Utskottets svar:

Med förbundsstyrelsens motiveringen anser utskottet att motionen inte ska föranleda några åtgärder.

Kongressens beslut:

Motionen föranleder inga åtgärder