År 2019 beskrev WHO för första gången det ökade vaccinmotståndet som en av de tio största globala hälsoriskerna. Enligt en studie om tilltro till vaccin som Europeiska Kommissionen publicerade 2018 har förtroendet för att vacciner är säkra och effektiva minskat också i Finland. Under det senaste decenniet har antalet mässling epidemier, en sjukdom som varit så gott som utrotad i Europa, fördubblats. Enligt WHO finns det en reell risk att de framsteg som gjorts för att bekämpa smittsamma infektionssjukdomar går förlorade.

I flera områden i Finland har vaccinationsgraden sjunkit oroväckande, och i flera fall ligger den under de 95% som krävs för flockskydd. Vaccinmotståndet är en svår fråga att tackla, då den hänger ihop med den ökade misstron mot samhällets institutioner och fakta. Vaccinmotståndet har visat sig öka framför allt bland unga vuxna.

I en optimal värld ses vaccin som en rättighet och ett erbjudande, men när enskilda personers övertygelser hotar den nationella vaccinationstäckningen så behövs ytterligare åtgärder. Allt fler europeiska länder har gått in för obligatoriska vaccinationer av barn, och i dessa länder har man sett önskade effekter.

I Finland har man valt att tackla den ökade trenden med vaccinmotstånd med andra metoder än tvång. Tvång och skyldigheter ska vara den sista utvägen, men med tanke på det ständigt ökade vaccinmotståndet behövs flera åtgärder för att skydda vår folkhälsa. En vårnadshavares ideologiska övertygelse får inte sätta sina egna eller andras barn i fara. Att låta bli att vaccinera sina barn är ingen privat angelägenhet, då vi utan flockimmunitet inte kan skydda de som inte kan eller inte hunnit få vaccinerna än. Samhället måste bära ansvaret att skydda barnen då vårdnadshavarna sviker. Genom att trygga vaccinationsgraden kan vi se till att hela befolkningen, så kostnadseffektivt som möjligt, skyddas från smittsamma sjukdomar som går att förhindra.

Svensk Ungdom i Åboland anser därför att SU bör arbeta för:

– ATT sjukvårdspersonal skall ges mera resurser i att hantera vaccinmotståndet
– ATT staten ska satsa på att desinformation om vaccinationer stoppas och att lättillgänglig information finns att tillgå för vårdnadshavare.
– ATT det läggs extra resurser på att informera nyinflyttade gällande vacciner.
– ATT kommunerna skall jobba för att det ska vara ännu lättare och smidigare att vaccinera sina barn.
– ATT det skall finnas krav på vaccination av de vaccin som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet för de som går eller arbetar i finländska förskolor och skolor, samt för personal inom hälso- och sjukvården.

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter upp ett viktigt och aktuellt ämne. Vaccinmotstånd är ett växande hot mot vår vaccinationsgrad i samhället och man kan redan nu se att vissa sjukdomar har fått ett uppsving i vissa länder där allt färre vaccinerar sig. Att-satserna lyfter väl fram olika sätt att tackla den sinande vaccinationsgraden, och i brödtexten lyfter motionären väl upp motiveringarna bakom dessa att-satser.

Förbundsstyrelsen anser att denna motion också är mycket aktuell, då vaccinmotståndet och skepticismen kring exempelvis Covid-19-vaccinet fortsätter växa. Att ge sjukvårdspersonal mer resurser ser styrelsen som ett bra medel i att tackla problemet på gräsrotsnivå. Styrelsen anser också att ökad information, speciellt lättillgänglig information, kan hjälpa att lösa problemet.

Tvång är en sak som förbundsstyrelsen normalt inte skulle förespråka, men i frågor som denna, där andras hälsa och välmående riskeras anser förbundsstyrelsen att det kan vara ett medel som kan användas.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT sjukvårdspersonal skall ges mera resurser i att hantera vaccinmotståndet.
– ATT staten ska satsa på att desinformation om vaccinationer stoppas och att lättillgänglig information finns att tillgå för vårdnadshavare.
– ATT det läggs extra resurser på att informera nyinflyttade gällande vacciner.
– ATT kommunerna skall jobba för att det ska vara ännu lättare och smidigare att vaccinera sina barn.
– ATT det skall finnas krav på vaccination av de vaccin som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet för de som går eller arbetar i finländska förskolor och skolor, samt för personal inom hälso- och sjukvården.

Utskottets förslag:

– ATT sjukvårdspersonal skall ges mera resurser i att hantera vaccinmotståndet.
– ATT staten ska satsa på att desinformation om vaccinationer stoppas och att lättillgänglig information finns att tillgå för vårdnadshavare.
– ATT det läggs extra resurser på att informera nyinflyttade gällande vacciner.
– ATT kommunerna skall jobba för att det ska vara ännu lättare och smidigare att vaccinera sina barn.

Kongressen beslut:

– ATT sjukvårdspersonal skall ges mera resurser i att hantera vaccinmotståndet.
– ATT staten ska satsa på att desinformation om vaccinationer stoppas och att lättillgänglig information finns att tillgå för vårdnadshavare.
– ATT det läggs extra resurser på att informera nyinflyttade gällande vacciner.
– ATT kommunerna skall jobba för att det ska vara ännu lättare och smidigare att vaccinera sina barn.